یک جهان ممکن، شیئی انتزاعی است

اگر زمین در فاصله دورتری از خورشید قرار داشت، ممکن بود سطح زمین مانند مریخ به صورت یک «صحرای منجمد» باشد؛ سطحی خشک و بیحاصل که روی آن آب و حتی دیاکسیدکربن هم اغلب به صورت جامد وجود دارد، اما اگر زمین نزدیکتر از این به خورشید بود، در اینصورت بیشتر شبیه به سیاره زهره بود. صفحات مداری سیارکها (اجسام کوچکی که عمدتاً بین مدار مریخ و مشتری دور خورشید در گردشاند) اغلب کجتر از صفحات مداری سیارهها است.

از آن جا که دانشمندان عقیده دارند که پیدایش DNA به صدها میلیون سال پایداری آب و هوایی نیاز داشته است، بنابراین زمینی که محور آن مرتباً جابهجا شود، چنان تغییرات فاجعهباری در آب و هوا ایجاد خواهد کرد که پیدایش DNA را غیرممکن می ساخت. به این پدیده “گذر” می گویند. شکی نیست که ورثینگتون در این سالها به اندازه سالدانا موفق نبوده است؛ شاید آواتارهای بعدی برای او بازگشتی دراماتیک را رقم بزنند. چگالی جهان سومین عدد اُمگا است؛ چگالی نسبی جهان.

عدد گرانش دومین عدد N است؛ برابر با ۱۰به توان ۳۶، که برابر است با قدرت نیروی الکتریکی تقسیم بر قدرت گرانش. به بیان دیگر، زمین در نزدیکی هیچ کدام از غولهای گازی، که گرانش آنها میتواند بهراحتی مدار زمین را مختل کند، قرار نمیگیرد. این سیاره به «سیاره گلخانهای» معروف شده است. در این صورت ستارگان متراکمتر بود و برخوردهای فاجعه باری بین ستارگان و سیارات مختلف رخ میداد. به طور قابل ملاحظهای، مدار سیارات دیگر، به جز مدار پلوتون، دایرهای هستند؛ به این معنی که برخوردهای سیارهای در منظومه شمسی کاملا نادر است.

این همان چیزى است که باعث مىشود فلان روز با باقى روزها و فلان ساعت با باقى ساعتها فرق کند. او محاسبه میکرد که آن سیاره کجا باید باشد که نیروی جاذبهاش بتواند در اورانوس و نپتون اثر گذارد، ولی او بدون آنکه بتواند آن سیاره را بیابد در سال 1976 درگذشت. نوترینوها، که از طریق نیروی هستهای ضعیف عمل میکنند، برای انتقال انرژی یک ابرنواختر در حال انفجار ضروری هستند. پنجمین وآخرین قمر، استیکس توسط فضاپیمای افقهای نو (New Horizons) در سال ۱۳۹۱ زمانیکه در حال عکسبرداری از پلوتو و شرون بود کشف شد. مریخ ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد کشف شد و دارای دو قمر زشت و بدترکیب به نام های فوبوس و دئیموس است.

این قمر از عطارد نیز بزرگتر است. اگر این عدد تنها به مقدار کمی بزرگ تر بود با نیروی ضد گرانشی که ایجاد میکرد، جهان از هم میپاشید و به یک حالت میرفت که در نتیجه حیات را غیر ممکن میساخت اما اگر ثابت کیهانی عددی منفی بود، جهان به شدت متراکم و قبل از اینکه پا بگیرد دچار فروپاشی بزرگ میشد. است. اگر زمین تنها از یکی از این ناحیههای باریک خارج میشد، ما هم اکنون این جا نبودیم تا در این باره صحبت کنیم.

اگرچه این خودرو تنها یک مدل مفهومی است و قرار نیست به صورت انبوه مونتاژ شود، اما موتور الکتریکی آن 470 اسب بخار قدرت فراوری می نماید. اگر گرانش حتی از این هم ضعیفتر میبود، آنگاه ستارگان نمیتوانستند متراکم شوند و دماهای زیاد مورد نیاز برای همجوشی را ایجاد کنند. برخی از قمرهای زحل، از جمله پاندورا و پرومتئوس ، به عنوان قمرهای چوپان برای محصور کردن حلقه ها و جلوگیری از گسترش آنها عمل می کنند. دانشمندان قادرند مثالهای متعددی ارائه کنند که بر طبق آنها زمین درون هزارها ناحیه گولدیلاکس مختلف قرار دارد.

در مقایسه با ماه میتوان گفت که آنها سطحی خشن و ناصاف و شبیه به سیارکها دارند و در ضمن بسیار کوچکترند. اگر این عدد کمی کوچکتر از این بود، آنگاه جهان به شدت یکنواخت بود؛ توده بیجانی از گاز و غبار، که هرگز به شکل ستارگان و کهکشانهای امروزی در نمیآمد. اگر نیروی هستهای ضعیف کمی قویتر بود، ممکن بود که نوترینوها نتوانند از مرکز ستاره به خوبی فرار کنند، که این هم باز از ایجاد عناصر بالاتر که به ایجاد جسم و جهان ما منجر میشوند جلوگیری میکرد. 90 سال از آن روزها می گذرد و حالا انسان با بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری های مرتبط با حوزه فضا سیارک هایی را نشانه رفته که احتمالا در چند سال آینده انبوهی از فلزات گرانبها و عناصر کمیاب را از آنها استخراج و روانه زمین می کند؛ این بار هم مانند «جویندگان طلا» در سکوت و سرمایی مطلق از جنس فضا و البته با این تفاوت که پروژه کاملا جدی است.

در طول سالیان، افراد زیادی برای تفسیر چارت به من مراجعه کرده اند و از ابعاد گوناگون این افراد را مورد بررسی قرار داده ام، این مقاله به بررسی تاثیر سیاره ماه می پردازد و البته شما نیز می توانید موقعیت سیاره ماه خود را به لطف سرویس جدید و قدرتمند ما به طور صحیح بیابید و وضعیت آن را بررسی کنید. این مقدار یخ بخار شده هرگز به ستاره دنبالهدار بر نمیگردند. موضوع دیگری که حیات را ممکن ساخته، این است که پروتون پایدار است و به یک ضد الکترون تنزل نمییابد. ‘خلاصه اینکه، برمبنای تعبیر این مقاله از کانت که خلاف دیدگاه هیوم است، گزارههای وجودی ترکیبی هستند چرا که محمول (وجود) قبلاً در موضوع آن گزارهها منظور نشده است، و لذا به آن اضافه میشود.

به منظور ایجاد DNA، پروتونها باید برای مدت زمان حداقل صدها میلیون سال پایدار بوده باشند. به منظور پیدایش حیات روی کره زمین، سیاره ما باید برای مدت زمان صدها میلیون سال در وضعیت پایداری بوده باشد اما ساختن جهانی که برای صدها میلیون سال پایدار باشد، به طور حیرتآوری مشکل است. مدار دنبالهدارها ممکن است بسیار کشیده باشد، و حتی به هذلولی تبدیل شود. اگر فضا یکبعدی باشد، احتمالا حیات نمیتواند وجود داشته باشد. مشتری از نظر تعداد قمرها در رتبهی دوم منظومهی شمسی و پس از زحل قرار میگیرد (با ۸۲ قمر)؛ اما طبق جدیدترین پژوهشها، ستارهشناسان کانادا شواهدی مبنی بر وجود ۴۵ قمر کوچک در مدار مشتری پیدا کردند و بر اساس حدس و گمانها، تعداد قمرهای این سیاره میتواند به ۶۰۰ عدد برسد؛ اما هنوز به مرحلهی تأیید و رصد نرسیدهاند.بهطور کلی از بین ۷۹ قمر تأییدشدهی مشتری، چهار قمر بزرگ گالیله از شهرت بیشتری برخوردار هستند.

اعراب در گذشته از منازل قمر برای پیشگویی حوادث جوی در فصول مختلف استفاده می­کردند، زیرا این حوادث را به طلوع و غروب منازل ماه در هنگام فجر و طلوع خورشید نسبت می­دادند. با نحوه شکلگیری اتم ها آغاز کنیم، با این حقیقت که یک پروتون کمی کمتر از یک نوترون وزن دارد. این یعنی وزن کره زمین برای نگهداری یک ترکیب جوی مناسب برای حیات کاملا متعادل است. این ماموریت در سپتامبر به پایان رسید و در سال 2017 هنگامی که کاوشگر کاسینی با کمبود سوخت مواجه شد به صورت عمد بر روی سیاره زحل سقوط کرد تا از احتمال برخورد و ایجاد آلودگی برای قمرهای قابل سکونت زحل جلوگیری کند.

از همین رو وجود آن به عنوان یک سیاره جدید ، تأیید شد. چند سیارک در منظومه شمسی وجود دارد؟ اگر جرم زمین قدری کمتر بود، گرانش آن چنان ضعیف میشد که نمیتوانست اکسیژن را در خود نگاه دارد. اگر ماه بسیار کوچکتر از ابعاد فعلیاش بود، حتی وجود اختلالات بسیار کوچک در چرخش زمین، به مرور زمان در طول صدها میلیون سال، روی هم انباشته و باعث میشد که زمین بهطور مصیبتباری در چرخش خود دچار لنگی شود و بنابراین چنان تغییرات شدیدی در آب و هوا ایجاد شود که وجود حیات را غیرممکن سازد. پاسخ: قرمز – به دلیل وجود آهن زنگ زده فراوان در سطح آن.

بنابراین شگفت نیست که او ایمان را به امری درونی و پیرو خواست انسان فروکاهد. او میگوید: «ترتیب دقیقی که در یافتههای علمی ما از دنیای فیزیکی دیده میشود، مستلزم وجود نیروی یزدانی است.» جان پولکینگهورن هم که یک فیزیک دان ذرهای بود موقعیت خود را در دانشگاه کمبریج رها و در کلیسای انگلستان ردای کشیشی بر تن کرد. او وسیلهای داشت که عکسها را یکی پس از دیگری به سرعت نشان میداد.باید توجه داشت که ستارگان همواره باشند ولی، اگر سیاره وجود میداشت محل آن در عکسها میبایست تغییر می کند.

بین این دو گروه اصلی کمربندی از اجسام کوچک متعدد وجود دارد که سیارک نامیده می شوند. در فضاهای دو بعدی هم با این مشکل مواجه هستیم که احتمالا شکلهای مختلف حیات در این فضا در نهایت متلاشی یا تجزیه میشوند. این بدان معناست که نوترونها در نهایت به پروتون، که حالت انرژی پایینتری را اشغال میکند، تنزل مییابند. نکته مهم در این بین آن است که باید در تمام اقداماتی که برای برگزاری این روز صورت می گیرد، به ذات آن که لذت بردن از آسمان و دعوت مردم برای لذت بردن از این زیبایی توجه كنيم.

مغز ما، حاوی تعداد زیادی سلولهای عصبی همپوشان است که از طریق یک شبکه الکتریکی گسترده به هم متصل هستند. همه اینها یعنی ما در محدوده گولدیلاکس با خورشید یعنی بهترین فاصله ممکن که اجازه ایجاد حیات را میدهد، هستیم. این شش عدد باید به گونهای باشند که شرایط حیات را فراهم کنند، وگرنه به ایجاد جهانهای عاری از حیات منجر میشوند. در هر دو قسمت نابودگر این ایده کانون قصه است که در قسمتهای بعدی نیز محوریت خود را حفظ کرده است. اگر نیروی هستهای قوی کمی قویتر بود، ستارگان سوخت هستهای خود را بسیار سریع میسوزاندند و حیات فرصت تکامل نمییافت.

تحمل گشتاور و نیروی شعاعی و محوری بالا حتی در سایزهای کوچک. تریلر نگاهی اجمالی به پاندورا به ما می دهد، احتمالاً حتی تاثیرگذارتر از فیلم 2009، از موجودات عجیب و غریب آن گرفته تا گیاهان و جانوران پر رونق آن. به طور مشابه خورشید و ماه، حتی وجود سیاره مشتری در منظومه شمسی، برای حیات کره زمین به نوعی خوششانسی محسوب میشود. بهنظر بسیاری از فیزیک دانان مثل «ورا کیستیاکوفسکی» در MIT ، این سلسله از زیبایی و ظرافت که منجر به وجود حیات شده، گویای وجود خداست.

دیدگاهتان را بنویسید