کوه تفتان سیستان؛ مسیرهای صعود، جاذبهها و تصاویر

تراکم جمعیت استان لرستان در همین سال برابر با ۶۲ نفر در هر کیلومتر مربع بودهاست. این دریا از جمله معروفترین دریای بدخشان محسوب شده واز ارتفاعات (3800 تا 4000) متر مربع میگرددو شاخه شرق آن از جهیل دوفرین (در حصه دامان کوتل دوراه) سرچشمه گرفته به استقامت غرب بجریان می افتد وبا انحنا فیر منظم اراضی بدخشان را پیموده درحصه خواجه غار به دریای آمو میریزد. شکل آن مخروطی و مستقل از دیگر کوهها است.

بیمار کلمهء طیبه ودعاهای دیگر را تکرارمی کند ورویش به جانب قبله است. همین موجب شد که در محل برخورد دو صفحه، زمین شکسته شود و رو به بالا حرکت کند. درسند ازدواج حقوق زن در صورت طلاق یا وفات شوهرتعین میگردد، وسند را قاضی، شاهدان وحاضران از هر دو جانب امضا می کنند. شوهر بدون هیچ دلیلی می تواند همسرش را طلاق بدهد، ولی زن این حق را ندارد، او می تواند تحت شرایط معین نزد قاضی از شوهر طلاق بخواهد، که این کارهم کمتر عملی میگردد. هیچ نقطهء ان سرزمین از زنان ، چنانکه درهند رسم است ، کار نمی گیرند.

زنان غالباء در طبقات بالا نوشتن وخواندن را فرا می گیرند وبرخی قریحهء ادبی خوبی دارند درعین حال نوشتن را برایزن کار مناسبی نمی دانند چون ممکن است با استفاده از این قابلیت به مکاتبه با دلداده ای بپردازد. پشتون ها غالباء همسرتاجک وحتی فارسی می گیرند. اما چون زنان اطراف روی نمی پوشند، قیدوبند در نشست وخاست زن ومرد اندک است وتوافق عروس وداماد می تواند ازادانه صورت گیرد وبه مقدمه چینی ها ومذاکراتی که در بالا یاد شد نیازی نیست.

سپس عروس وداماد دستهای همدیگر را حنا می بندند. دراین مدت خانوادهء عروس مشغول تهیهء جهیز میشوند، که عبارت است از وسایل خانه ، قالین ، ظروف، وابزار اهنی وبرنجی وزیورات. این هزینه یا بها به تناسب وضع مالی خانوادهء داماد فرق می کند وتاثیراش این است که زن – با انکه عموماء با او رفتار خوبی میشود- به مثابهء ملکیت در می اید. اگر دخترراضی بودهمان زن رضایت مادروپدروخانوادهء دخترراهم بررسی می کند. اگر وزن کولهپشتی بیشتر از وزن بدن شما باشد؛ به ستون فقرات و زانوها آسیب میزند.

توجه به این نکات باعث نتیجه گیری راحتتر شما می شود. فرمود به انبياي و اولياي خود در برابر قرآن و عترت گفتيد ما قبول نداريم، همان حرف شما را الآن ما اينجا تحويل شما ميدهيم، همان حرف جزاي شماست، ميگوييم چه صبر کنيد چه صبر نکنيد، اين آتش است: ﴿اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُم﴾ چرا؟ این رویای خوشی است که ما با توجه به ترکیب حکومت افغان پیش خود مجسم کردیم؟ از طرفی ، ثروتمندان گاهی پیش از بلوغ ازدواج می کنند . مردمان به صورت عموم همسر شان را از قبیلهء خود انتخاب می کنند .

مردان شهر نشین فرصت دیدن زنان را ندارند- و انتخاب همسر معمولاء بر اساس مصلحت است. این زنان عموماء مادران خانواده اند، اما عروسان هم می توانند به مقام برتر برسند وامتیازات شرعی مردان مانع پیشرفت زنان نمی شود، تا ناگزیر در مقام دوم خانواده بمانند. وضع زنان بسته به مقام اجتماعیشان است. افغانا ن باید پول بدهند وزن بگیرند واین رواج در شریعت اسلامی به رسمیت شناخته شده ودر بخش مهمی از اسیا – حتی در چین که اسلام در انجا ناشناخته است – نیز رواج دارد. چندین خانواده را می شناسیم که به وسیلهء زنان شایسته وخوش قریحه اداره می شدند ودر مسائل مربوط به پسرانشان بدون هیچ تردیدی به مکاتبه می پرداختند.

این است که هر پادشاه – به تصور من – ناگزیر است که رفتارش را با اعمال خانان هماهنگ سازد (مانند شاه کنونی) یعنی شاه شجاع که هیچ کار را بدون مشورت قوم یا بزرگان درانی نمیکرد. اما تااوبه وسایلی بزرگتر ازانچه دردست دارد متوسل نگردد موفقیتی اندک خواهد داشت واگر خواهان کمک عمومی وصمیمی باشد، باید در چار چوب نظام کنونی رضایت ملت را جلب کند . به این ترتیب خانان موظف خواهند بود- چنانکه هستند – تا قبایل شان را به به پرداخت مالیات عمومی تشویق کنند. ملکان نیز باید رضایت بخشها وخیل ها را جلب کنند .

شب دیگر عروس در حالی که گروهی از مطربان، خویشاوندان هردو طرف وهمسایگان اورا همراهی می کنند، سوار بر اسب درمیان شلیک هوائی تفنگها ودرخشش شمشیر ها به خانهء شوهرمی رود ودستش را به دست داماد می سپارند ومراسم با صرف غذا پایان می یابد. زنان طبقات بالا سراپا پوشیده واز نظر ها نهان ولی از همهء وسایل ارامش ورفاه برخوردارند. تا حال تحقیقات در مورد این سنگ نشده، ولی امکان زیاد میرود که در معادن حاجی گک وجود داشته باشد. با اندک دگرگونی ، اتحادی درمیان جرگه هاوقضات انتصابی شاه به وجود می اید که بخوبی مجری عدالت باشد؟

پس از وفات غسلش می دهند وکفن می کنند وبه خاک می سپارند. درمیان افغانان شرقی پسران در پانزده سالگی با دختران دوازده سا له واگر از مخارج برایند زودتر هم ازدواج می کنند . سن معمولی ازدواج در میان افغانان برای مردان بیست وبرای زنان پانزده یا شانزده سال است. در روز موعود پدر پسر یا تنی چند از مردان نزد پدر دختر ومادربا چند تن از زنان نزد مادر دختر می روند وپیشنهاد شان را مطرح می کنند.

انان از مردمانی نمایندگی خواهند کرد که عادتاءبزرگان خویش را محترم می دانندودرقبول یارد پیشنهاد های بزرگان بحث می کنند . شماری از جمهوریهای سازمان یافته ، امادهء دفاع از میهن کوهستانی خویش در برابر هر فرمانروای مستبد هستند واماده اند دریک جنگ داخلی از تلاشهای مذبوحانه ء یک گروه دفاع کنند. غلجیان بازهم دیرتر ازدواج می کنند . جرگه ملی يا لويه جرگه بزرگترين مجمع بزرگان و شخصيت های قومی و اجتماعی کشور است و در موارد بحرانی در افغانستان تشکيل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید