کوه اورست کجاست؟

این شهرستان از جنوب غرب با ولسوالی راغستان، از شرق شمال با ولسوالی کوف آب، و از شمال غرب با دو ناحیهٔ جمهوری تاجیکستان، ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان، و ناحیه شوراآباد ولایت ختلان، همسرحد میباشد. با داشتنی رودهای فراوان مانند رود سفیدآب، پری خم، ایش آب، جیروآب، زریچ آب تمام زمینهای این شهرستان للمی کشت میشوندو محصولات کشاورزی (زراعتی) این شهرستان قرار ذیل اند. شهرستان خواهان از دو نوع اقلیم برخودار است گرم و سرد ساحه مرکز آن در جریان زمستان نسبتاً معتدل و در جریان تابستان بسیار گرم است ولی نواحی اطراف آن در موسوم زمستان بسیار سرد ودرنیمه بهاروتابستان هوای معتدیل و گوارا دارد و بعضی از قسمتهای آن تا شش ماه از برف پوشیده است مانند مناطق از روساتاهای حوض شاه، جرووِ، سفید سنگان و منطقه ایش.

زردالو، آلبالو، شفتالو(هلو)، آلو بخارا، آلوچه، سیب، گلابی، ناک، انار، انار سفید دانه – انار سیاه دانه، انار ترش انجیر، انگور، چهار مغز(گردو)، توت، توغ. ولسوالی خواهان یا (شهرستان خواهان) یکی از ۲۷ ولسوالیهای ولایت بدخشان افغانستان است؛ و در قسمت شمال شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان موقعیت دارد، مرکز این ناحیه شهرخواهان است؛ و جمعیت این ناحیه ۲۵٫۰۰۰ نفر برآورد شده است؛ و مرکز این ولسوالی از سطح دریا هزارو چهل-(۹۶۰) متر ارتفاع دارد و بلندترین قله در این ولسوالی بنام کوه کلات باارتفاع چهار هزارو نود-(۴۰۹۰) متر در بلندی های به-یک چشمه و قاقدشت جای گیرست, و پائین ترین محل آن یال مونک است که هفتصد شانزده-(۷۱۶) متراز سطح دریاارتفاع دارد.

به دلیل ارتفاع زیاد، فشار هوا در اورست یک سوم فشار هوا در سطح دریا است. اینکه اکنون ما، ایرانیان فرارود (تاجیکان)، یک زبان واحد (پارسی) داریم برگ برندۀ ماست. در مقطع زمانی زبان آریایی ها متفاوت بوده و شاخه ایرانی و هندی آریایی به زبانهای گوناگون سخن می گفتند ولی حدود 2400 سال پیش از میلاد زبان اقوام آریایی زبان واحدی بوده است . «عصر ایران» در گزارشی با برنامِ «نامۀ دانشوران زبان پارسی به مقامات تاجیکستان: زبان پارسی تاجیکی را جایگزین زبان روسی کنید» بدین نامهی سرگشادهی پارسیانجمن پرداخت.

بازتابِ نامهی سرگشادهی «پارسیانجمن» در رسانهها نامهی سرگشادهی پارسیانجمن به سررشتهدارانِ تاجیکستان بازتابهایی چند در رسانهها داشت. نامهی سرگشادهی پارسیانجمن به سررشتهدارانِ تاجیکستان میدانیم که سدهی بیستم سدهای بسیار تلخ و دردناک برای زبانِ پارسی در آسیای میانه یا فرارودان بود. پاسخِ فرنشینِ فرهنگستانِ دانشهای تاجیکستان به نامهی سرگشادهی پارسیانجمن فرهاد رحیمی، فرنشینِ فرهنگستانِ دانشهای تاجیکستان (رئیس آکادمی علوم تاجیکستان)، به نامهی سرگشادهی پارسیانجمن به سررشتهدارانِ تاجیکستان پاسخ داده است که به دنباله میخوانید. در این سده، زبانِ پارسی در تاجیکستان ضربههایی بسیار سخت خورد، آسیبهایی بسیار دید، و سست و ناتوان گردید.

«میتْرَه» یا «مهر» در اصل به معنای دوستی و محبت بوده اما بعدها به خورشید و نور آن نیز اطلاق شده که در دوران سرایش مهر یشت چنین باوری در میان نبوده است و همانگونه که در بند ۱۳ خواهیم دید، آشکارا بین مهر و خورشید تفاوت قائل شده است. اما پس از ۴۸۰۰ سال پیش و هنگامی که ستاره «ذیـخ» از قطب آسمانی فاصله میگیرد، این فاصله منجر به گردش این ستاره به دور نقطه قطب آسمانی و ترسیم دایره یا حلقه کوچکی در آسمان میشود که سرچشمه پیدایش باوری به نام «حلقه مهر» یا «حلقه پیمان» است.

بیدل و زیبالنسا و امیرخسرو هم از همان تبار بودند اما پارسیگوتر، یعنی تاجیک. همه ما را تاجیک میشناسند و قبول کردهاند. عبارت «دارنده دشتهای پهناور» نیز به این دلیل که ستاره منسوب به مهر در همه سرزمینها دیده میشود و همه سرزمینها قلمرو اقتدار اوست، گفته شده است. ۴ میستاییم مهرِ دارنده دشتهای پهناور را، میستاییم مهرِ دارنده دشتهای پهناور را؛ او که به همه سرزمینهای ایرانی، خانمانی پُر از آشتی، پُر از آرامی و پُر از شادی میبخشد. ۷ میستاییم مهـرِ دارنده دشتهای پهناور را؛ او که آگاه به گفـتار راستین است، آن انجـمنآرایـی که دارای هزار گوش است، آن خـوش انـدامی که دارای هزار چشم است، آن بلند بالای برومندی که در فرازنای آسمان ایستاده و نگاهبانی نیرومند و به خواب نرونده است.

در بند ۷ (که بارها تکرار میشود) عبارتهای «در فرازنای آسمان ایستاده» و«به خواب نرونده» اشاره آشکاری به ستاره قطبی است که همیشه در یکجا ایستاده و هیچگاه غروب نمیکند. در آن زمان ستاره «ذیـخ» قطب آسمانی زمین بوده است و مانند ستاره قطبی امروزی در جای خود ثابت و بیحرکت بوده و در همه شبهای سال دیده میشده و هیچگاه طوع و غروب نمیکرده است، این ستاره در میانه دو صورت فلکی پیرا قطبی «خرس بزرگ» و «خرس کوچک» واقع شده است و این دو صورت فلکی در هر شبانروز یکبار به دور آن میگردیدهاند. آیا غیب نزد آنان است و ایشان(هر چه را می خواهند در لوح محفوظ)می نویسند؟

خوشحالی دوچندان شده است و خیلی زود تیم اول از ده جدا شده و با نیسان به سمت ماشین رهسپار می شوند . درسده اول میلادی برای نخستین بار درتاریخ”یانج هو” تاریخ نگار چینی، نام بامیان را بصورت “هانج” ویا “هان” بکار برده است وسپس زائر چینی هیوان تسانگ برای اولین بار موقعیت وتاریخ بامیان را ثبت کرده است وپس ازوی درادبیات ومآخذ چین، بامیان با نام”فانگ یانگ”ویا”فان یان” خوانده شده است که این نام نزدیک به تلفظ امروزی “بام یان” يا “بامیان” است.

۱۳ اوست نخستین ایزد مینوی که پیش از خورشیدِ نیستیناپذیر و تیزاسب از فراز کوه البـرز بر آید. اوست نخستین کسـی کـه بـا زیورافزار زرین و آذین بسته از آن فرازگاه زیبا بر دمیده؛ از آنجاست که آن بسیار توانا همه خانمانهای ایرانی را مینگرد. کوه «البرز» در باورهای ایرانی نه تنها همین البرز فعلی بلکه همه کوهستانهایی که از «پامیر» و «بدخشان» در شرق ایران آغاز و به غربیترین بخش کوههای آسیای کوچک میپیوندد، در نظر بوده است.

رشتهکوه سلیمان: یا کوههای سلیمان، نام دو رشتهکوه است در جنوب شرقى افغانستان و غرب پاکستان و مرز بین فلات ایران و شبهقاره هند، یکى شرقی و دیگرى غربی و هر دو از شمال به جنوب کشیده شده. خاطر نشان میسازد که فاصله مرز بازرگان تا شهر دوئوبایزیت حدود ۴۰تا ۵۰ کیلومتر میباشد که پس انجام امور گمرکی و گذر از مرز و رسیدن به خاک ترکیه مجددابا کرایه کردن یک دستگاه ون در ساعت ۱۷ به هتلی در این شهر به نام هتل اصفهان رسیدیم که از قبل رزرو شده بود.

راوی عرض کرد: یابنَ رسولالله، کسی که یک روز از شعبان را روزه بدارد، چه ثوابی دارد؟ شهرستان خواهان سرزمین به زاویه ۲۲ درجه در شمال غرب استان بدخشان افغانستان و در کناری رود پنج جای دارد؛ و در حدود (۱۶۰) کیلومتر از مرکز ولایت خط مستقیم وراه مواصلاتی موجوده ۲۳۰ کیلومترفاصله دارد و تا هنوز راه حمل و نقل که بتواند بسادگی آن را به مرکز ولایت بدخشان واسائیر ولسوالیهاوصل کند ساخته نشده است. مردم خواهان مانند دگر اقوام و ساکنان بدخشان به عنعنات وسنتهای دیرینه خویش پابند هستند؛ و هرچند عدهٔ طی سالهای جنگ به عنوان گروهی از مردم سوءاستفاده بردند ولی برعکس باعث انزوا خودشان شد.

تبخیر آب خلیج فارس باعث رسوب نمک در لایههای زیرین زمین شده است. داریوش رجبیان: اصلاً چرا کسی باید شما را «فارس» خطاب کند، اگر شما فارس نباشید؟ آیا از دید کسی چون ابراهیم عثماناف باید گذشتگان سغدی و باختری خود را «خائن» بدانیم؟ در فرصتهای بعدی به ادعاهای دیگر ابراهیم عثماناف و هماندیشانش خواهیمپرداخت. اندامهای حیاتی در اولویت قرار گرفته و انگشتان در اهمیتهای بعدی قرار میگیرند. داستان فیلم اکشن جک رایان در مورد سربازی است که طی یک عملیات آسیب میبیند; او در بیمارستان فوق پیشرفته ارتش تحت درمان قرار میگیرد و موفق میشود از پس مشکل خود بربیاید.

دیدگاهتان را بنویسید