کشتی نوح در کوه های آرارات

نخستین کسی که موفق به خواندن کتیبه بیستون شد، هِنری رالینسون انگلیسی(Rawlinson) بود او در دهه ۱۸۳۰ میلادی و اوایل دهه ۱۸۴۰ به عنوان افسر ارتش هندِ انگلستان، مأمور خدمت در غرب ایران بودو موفق به رمزگشایی از خطوط کتیبه گردید و نخستین ترجمه آن را به دست بعد از رالینسون، افراد دیگری راه او را پی گرفتند و ترجمههای کاملتر و دقیقتری از کتیبه بیستون را بدست اوردند.سخن زیبا از داریوش شاه در مورد این کتیبه تاریخی: “اگر این نبشته یا این پیکرها را ببینی و تباهشان نسازی و تا هنگامی که ترا توانایی است نگاهشان داری، اهورا مزدا ترا دوست باد و دودمان بسیار و زندگیت دراز باد و آنچه کنی آن را به تو اهورامزدا خوب کناد”.بررسیهای باستان شناسان و پژوهشهای تاریخی نشان میدهد که کتیبه بیستون در یک مرحله ایجاد نشده .کوه به علت شرایط جغرافیایی، همیشه از آغاز زندگی بشر تا به امروز مورد توجه بوده و آثاری از هر دوره ای از تاریخ را در خود جای داده است.

کوه صفه نام کوهی است از سلسله جبال زاگرس در منتها الیه جنوب جغرافیایی اصفهان که از شمال به جاده کمربندی، از غرب به کوههای تخت رستم و دره خان، از شرق به شهرکها و مجتمعهای مسکونی و از جنوب به اراضی باز و خط آهن محدود میگردد کوه صفه از محل چشمه خاچیک که سنگ کوه از خاک جدا گشته و دامنه کوه میباشد آغاز میگردد و در انتها به فضای سنگی مسطحی (صفه) ختم میگردد و کوه نیز از همین روی صفه نامیده شده است با توجه به زمینه تاریخی اصفهان و برخی شواهد عینی احتمال بسیاری میباشد که کوه صفه از زمانهای خیلی دور به عنوان پایگاه و پناهگاه مورد استفاده مردم بوده است و شیوه ساخت و معماری قلعه کوه صفه به سایر قلعههای دوران ساسانی شباهت دارد فضای سبز کوه صفه دارای عرصهای به مساحت ۱۰۰ هکتار فضای سبز میباشد انواعِ گیاهان خودرو و فصلی در صفه میروید.

دامنه اصلاحطلبی به اندازهای است که مشکلی در این حوزه وجود ندارد. دامنه اصلاحطلبی بهحدی وسیع است که میتوانیم «ژنرالها»ی خود را وارد صحنه کنیم که صلاحیتشان هم احراز میشود، توانا، باتجربه و دارای پذیرش مردمی هم هستند؛ نمایندگان اصلاحطلب مجلس هشتم از این دسته هستند. مقام معظم رهبری خواستار فعالیت همه جریانات کشور هستند اما حتما رهبران سیاسی اصلاحطلب باید نقطه نظرات خود را بهطور مستقیم با ایشان در میان بگذارند.

استانداران و فرمانداران باید در همان مرحله اول، از حقوق افراد دفاع کنند. کار استانداران و فرمانداران بسیار مهم است. اخوندمحله، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش مرکزی که در استان مازندران واقع شده است. همچنین طی دوره پنج ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت استان لرستان ۰٫۴۴ درصد بودهاست. سطح گنبد نمکی دشتی از لحاظ پوشش گیاهی تقریبا در اغلب نقاط به دلیل درصد بالای نمک تهی از هر نوع رویش بوده اما در برخی از نقاط گنبد وجود مناطق بزرگ و کوچک آهکی به چشم میخورد که بر روی این سطوح گیاهانی مانند گون، گیشدارا و قیج و همچنین در فصل زمستان و بهار انواع گیاهان یکساله روی سطح آهکی گنبد را پوشانده و زیبای خاصی را به آن منطقه میبخشد.

اما به گفتهی کوهنوردان مجرب، مشکل اساسی امسال ظاهراً تعداد افرادی بود که سعی داشتند همزمان قله را فتح کنند و ازآنجا که هیچ پلیس دولتی در ارتفاعات اورست وجود ندارد، تصمیمگیری دربارهی اینکه کدام گروهها صعود نهایی خود را انجام دهند، به شرکتهای کوهنوردی محول شده است. شاید چهرهای منتسب به این جناح باشد که خود را شایسته بداند و دلیلی هم برای ردصلاحیت خود نبیند و فرصت ورود را خودش از خودش بگیرد؟ عدم همکاری برخی نمایندگان و کشاندن مداوم وزرا به کمیسیونها، تذکرهای بیدلیل و استیضاحها در کنار روشی که در ماجرای رأیاعتماد بهکار گرفتند، در هیچ دورهای از مجلس سابقه نداشته است.

این را هم به یاد بیاورید که دولتهای نهم و دهم با حمایت کامل این مجالس مواجه بودند اما بیاحترامی به شأن و جایگاه مجلس را در پیش گرفته بود و هیچ دلیلی برای ارائه توضیح به مجلس نمیدید اما فشاری هم از سوی مجلس اصولگرا به دولت احمدینژاد نیامد. بههرحال، دولتهای اصلاحطلب و اصولگرا و مجالس اصلاحطلب و اصولگرا هم میتوانند شکل بگیرند. الان که صحبت بر سر مصادیق نیست اما بهعنوان نمونه آقایان عارف، دعایی، محمدعلی کریمی، حبیبالله بیطرف، عیسی کلانتری، موسویلاری، محمدعلی نجفی، هاشمیگلپایگانی، مصطفی معین، دکتر ایرج فاضل و چهرههایی از این دست به اضافه نمایندگان اصلاحطلب دورههای هشتم و نهم، استانداران دولتهای سازندگی و اصلاحات و استادان شناختهشده دانشگاه که توسعهگرا هستند، همه میتوانند کاندیدا شوند و مشکلی برای احراز صلاحیت هم نخواهند داشت.

وزرای دولتهای سازندگی و اصلاحات، همگی شانس دارند و البته چه خوب است از استانهای خود کاندیدا شوند. هر کدام میتوانند از استان و شهرستان خودشان کاندیدا شوند. قانون میگوید رأی قطعی بهعنوان یکی از دلایل عدم صلاحیت مطرح میشود و من اجازه ردصلاحیت این فرد را ندادم و با هیأت نظارت استان و سایر دستگاهها مذاکره داشتم. حتی چهرههایی مانند آقای غرضی با آنکه اصلاحطلب نیستند اما با فشارهای بیرون مجلس هم رأی و نظر خود را تغییر نمیدهند. گریه ای نه برای ازدست دادن آنها، بلکه برای این که ما چقدر از زندگی واقعی خود مغفول مانده ایم.

خیلی وقت بود که دلم برای کوله پشتی ام تنگ شده بود . داکتر صاحب یارمحمد از خداوند متعال برای شما صحت خوب وعمر زیاد استد عا می نمایم. يک فرد تنها در تعاون و همکاری با ديگران است که از لحاظ عاطفی و فکری تکامل می يابد. اين مثل را براي کنايه به کسي مي گويند که حرفهاي ضد و نقيض مي زند و در مورد يک موضوع واحد، دو گونه … در مجموع ظرفیت انتقال و جمعآوری آب در این طرح ۲۳ متر مکعب بر ثانیه است در حالی که بیشترین میزان آبی که از سد کرج به تهران میآید ۱۱ متر مکعب بر ثانیه بوده و ظرفیت سامانه یادشده بیش از دو برابر آب انتقالی از سد کرج به تهران است.

فهرست تهران ٣٠ نفر بیشتر نیست، پس بهتر است پتانسیل ما در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد. یعنی در شهرستانها هم نگاهها به سمت تهران است؟ در طرف شمال کد مری لند را دارند و سمت جنوب کد ناحیهٔ کلمبیا. بر روی هر ۵ ستون، تصویر اهورامزدا به چشم میخورد که در حال پرواز است. دوگانه اصلاحطلب و اصولگرا، چپ و راست، حتما باقی و ریشهدار است،اما این عقلانیت بهتدریج شکل میگیرد که ما برای توسعه نیازمند تفکر اعتدالی توسعهگرا و مقابله با تندروی هستیم.

مجلسی که هرکس تجربه نمایندگی و کار اجرائی در سطوح بالا دارد یا استاد دانشگاه برجستهای در تخصصها و گرایشهای مختلف در آن کاندیدا شود و در کمیسیونهای تخصصی، به فکر کمک به دولت برای عبور از تنگناها باشد. اشاره به پایینآوردن سطح توقع اصلاحطلبان در معرفی کاندیدا داشتید. درعینحال معذوریتهای دولت در نظر گرفته و افرادی کاندیدا شوند که دولت بتواند از آنها دفاع کند. به نظر من، او مأموریت داشت همه نخبگان فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و هنری را ملکوک کند. اشاره می کند. علم آتشفشان شناسی از برخی علوم زمین چون پترولوژی ، تکتونیک جهانی، ژئوشیمی، چینه شناسی ، رسوب شناسی ، ژئوفیزیک ، کیهان شناسی و برخی دیگر از علوم تجربی مانند شیمی، فیزیک ، آمار و ریاضی کمک می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید