پیدایش قبایل افغان (پشتون) در خراسان (افغانستان)

او برای جلب نظر مجتهد نامی آن زمان‚ حاج ملا علی کنی‚ نامه ای به ایشان نوشت و تصمیم خود را اظهار داشت. سن معمولی ازدواج در میان افغانان برای مردان بیست وبرای زنان پانزده یا شانزده سال است. سالها از شوهر عمه و مریم خبری نبوده ، تا اینکه بعد از بیست سال متوجه میشن که شوهر عمه در تصادف رانندگی از دنیا رفته و محل زندگی مریم هم با فوت اون برای همیشه گم شده بوده . مردیی پول معمولاء تا چهل سالگی مجرد کی ماند وزنان گاهی تا بیست وپنج سالگی مجرد می مانند.

درمیان افغانان غربی، مرد تا خوب به پختگی نرسد وریش در نیاورد ، زن نمی گیرد. وی برای استفاده از این دو حوزه درسی عظیم ابتدا با حضور در درس، با دقت و فراست تمام از بیانات استاد و نکات و مباحث مطرح شده استفاده می کرد و تمام مطالب و مفاهیم را با جان و دل دریافت می نمود، آنگاه با مراجعت به حجره آن را بر اساس دیدگاه استاد و مباحث مطرح شده در کلاس به زبان عربی به نگارش در می آورد و سپس با انجام مباحثات و گفتگو های علمی با هم بحث و دوست عزیزش متفکر برجسته جهان اسلام آیت الله شهید صدر آن را به پختگی و نزج کامل می رساند.

۱۹۸۹ حادثه لهولا. در این سال تیمی از لهستان برای گشانیش مسیری در غرب کوه تلاش کردند. پنجشیر از طرف شمال متصل است به خوست فرنگ و استان تخار و اندراب در استان بغلان واز طرف جنوب به نجراب سنجن و در نامه و ریزه کوهستان واز جانب مشرق و شمالشرق به نورستان و بدخشان واز طرف غرب به شتل احاطهاست. انان از مردمانی نمایندگی خواهند کرد که عادتاءبزرگان خویش را محترم می دانندودرقبول یارد پیشنهاد های بزرگان بحث می کنند . آنگاه گدازه های مورد بحث از اعماق گودال می جوشند و زمین را می خورند و به دهانه ی خروجی گودال می رسند.

و اگر آب در دسترس باشد مىتوان از آن براى سرد کردن مواد مذاب استفاده نمود. این دریاچه بر اثر ریز کوه و سد کردن آب رود میان روستاهای سریز و اوسای به وجود آمده است. در اطرف کوه تفتان درههای متعددی است که آبهای قسمت شمال و شرق آن به صورت رودخانه لادیز و گزد به رود میرجاوه که امتداد رود تلخ آب است میریزد. چون گرگ، شغال و روباه هم از حیوانات وحشی زیستبوم کوه تفتان هستند. گزارشنامهی افغانستان در سال ۱۳۹۸ چنین نوشت: ۱۳۹۸ اسفند ۱۳, سهشنبه(( ولی کرزی صد ها نفر را دسته جمعی مدفون کرده استبه حواله منابع اپراتیفی امنیت ملی، در منطقه ریگ ساحه عینو مینۀ قندهار اجساد صد ها تن از اهالی سابق ساکن در عینو مینه مدفون است که به امر احمد ولی کرزی درسالیان پیش گروه گروه به قتل رسانیده شده اند.

اگر فضا مساعد بود موضوع را اشکارا بیان کرده وبرای اعلام رضایت ، روزی معین میشود. اگر دخترراضی بودهمان زن رضایت مادروپدروخانوادهء دخترراهم بررسی می کند. این هزینه یا بها به تناسب وضع مالی خانوادهء داماد فرق می کند وتاثیراش این است که زن – با انکه عموماء با او رفتار خوبی میشود- به مثابهء ملکیت در می اید. با اندک دگرگونی ، اتحادی درمیان جرگه هاوقضات انتصابی شاه به وجود می اید که بخوبی مجری عدالت باشد؟

در بخشهای دیگری هم خانههایی از انصار وجود داشت که رفتن به آن سمت به معنای وارد شدن در شهر و درگیر شدن در یک جنگ شهری بود نه جنگی که میبایست در یک فضای باز و سیع اتفاق افتد. سخنگوی سازمان آتشنشانی استان در گفت و گو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: جدیدا بحث کوهنوردی استان، حاشیه بسیاری برای سازمان آتشنشانی ایجاد کرده است و بسیاری از کوهنوردان آشنایی با این رشته ندارند و همان ابتدای کار، مسیرهای صعبالعبور را برای فتح قله انتخاب میکنند.

اوهمچنان درامور داخلی قبایل جلگه هاوپیرامون شهرها مداخله می کند، اما با مالیه وسپاه دیگران قناعت دارد بدون انکه در امور داخلیشان مداخله کند واین کار برای امنیت عمومی لازم است. شاه بر تمام قلمرونظارت دارد وبرای دفاع همگا هی برهر قوم وقبیله ، مالیه یا تدارک سپاه ، یا هردو را مقرر می دارد . کوهی که در حال حاضر کشتی مورد نظر بر آن قرار دارد. دامنه هاي شمالي و جنوبي اين رشته کوه پوشيده از جنگل هاي انبوه و وسيع است .همچنين دره ي معروف خيبر که از لحاظ تاريخي و ارتباطي داراي اهميت زيادي مي باشد و در لشکرکشي هاي بزرگ ، در طول تاريخ به شبه قاره ي هند همواره مورد توجه مهاجمين بوده است ، در اين رشته کوه قرار دارد .

هرگاه خودسری وبی نظمی برخاسته از حکومت شبه جمهوری قبایل رابه تفصیل در نظر بگیریم ، شاید محاسن انرا اندک پنداریم وچنین فرض کنیم که این کشور از انتقام و ارامش یک سلطنت مطلقه – هرچند برپایه های آسایی – نفع بیشتری خواهد برد. برخی از جلگه های اطراف شهرها، بیشتر بخشهای تاجیک نشین افغانستان وهمهء استانهای برون مزری کاملاء از شاه فرمان می برند واومی تواند بدون نیاز به قبایل ، مالیه بگیردو بدون کمک قبایل سپاه فراهم سازد، درنتیجه ، میان مناف, شاه وملت تفاوتهای معینی است ودر مورد گسترش قدرت اوهم آراء محتلف است.

در بیشتر اولسها خانان نمی توانند بدون رضایت ملکان مالیه بگیرند یا در کارهای عمومی سهیم شوند؟ وضرورت در نظر گرفتن منافع عموم انان روا می دارد تا مسایل را دریک انجمن عمومی مطرح سازند. شماری از جمهوریهای سازمان یافته ، امادهء دفاع از میهن کوهستانی خویش در برابر هر فرمانروای مستبد هستند واماده اند دریک جنگ داخلی از تلاشهای مذبوحانه ء یک گروه دفاع کنند. از طرفی ، ثروتمندان گاهی پیش از بلوغ ازدواج می کنند . هر شاه معمولاء شاید بکوشد تا به زور، مردم خویش را مطیع سازد، امایک شاه افغان خیلی پیش ازین دانسته بود که فتح سرزمین های مجاور اسانتر از مطیع ساختن رعا یای میهن اواست .

در معادن نمک معمولا ، خاک ، نمک های قرمز رنگ ، نمک های سیاه رگه سیمانی، نمک های مخلوط شده با گل ، نمک های به رنگ قهوه ای کمرنگ متمایل به کرم و … به این ترتیب ، یک مجمع منتخب تشکیل خواهد شد که دران هر فرد با وکیل اش پیوند نزدیک خواهد داشت وهم اورا زعیم طبیعی وموروثی شان خواهند شمرد. این کار موافق ذوق حکومتهای داخلی وهم موید شیوه ای است که اکنون شاه با سرداران درانی مرعی میدارد. این مجمع یا انجمن عمومی شورایی از اشرف تشکیل می دهد که همبا شاه – هرچند بیشتر- وهم با مردم ارتباط داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید