پرنورترین سیاره منظومه شمسی – مجله بروکس

اما مهمترین نقد آرای پزشکی جالینوس را در جهان اسلامی، که مایه شهرت و افتخار برای پزشکی اسلامی به شمار میرود، ابننفیس دمشقی، پزشک سده ششم هجری، مطرح کرد. رازی خود را شاگرد جابر میشمرد و حتی عنوان بیشتر نوشتههای کیمیایی او مانند عناوین مجموعه جابری است ولی کیمیای جابری بر پایه تفسیر و تأویل باطنی طبیعت به عنوان کتاب تکوین بوده است که در تشیع و تصوف یکی از ارکان اعتقادی است. بیماریهایی که در بخشهای گوناگون الحاوی، نوشته رازی بررسی شده، بسیار بیشتر از آن چیزی است که در آثار جالینوس، بقراط و دیگر پزشکان یونانی آمده است.

شکی نیست که کلیترین دانستههای نظری پزشکی به ویژه از راه ترجمه آثار دانشمندان یونانی و از همه مهمتر بقراط و جالینوس به دست مسلمانان رسید. بعدشم طلا از فضا بیارن نمیان به هر کی 100 میلیارد دلار مفتکی بدن که همش مال خود دولتهاست همین الآن هم اکثر طلاهارو احتکار کردن به مردم فقط کاغذ و رسید یا یه عدد رو یه کامپیوتر میدن ? بررسی و برآورد توان مهندسان مسلمان کار سادهای نیست، ساختن و سوار کردن وسایل به توانایی در هندسه مسطحه و حساب و اندازهگیری مساحتها نیاز داشت، هر چند سوار کردن ابزار معیار منسجمی نداشت، اما علت کامیابی مهندسان مسلمان در ساخت ابزارهای نوین، چون مجسمهای با حرکات خودکار و فوارههای مکانیکی این بود که آنان در طرح این ابزار از دانش تجربی استاتیک (ایستشناسی) استفاده میکردند و نیز میتوانستند قطعات لازم را از موادی که داشتند ببُرند، شکل بدهند و سوار کنند.

این کشف او سه سده پیش از آنکه میگل سروتو، پزشک ایتالیایی سده شانزدهم، آن را شرح دهد، به طور آشکار و روشن توضیح داده شد. حتی درباره این موضوع که سروتو از راه ترجمههای لاتین آثار پزشکی اسلامی با آرای ابننفیس آشنا شده یا اینکه خود به توارد، این موضوع را دوباره کشف کرده، بحثهای بسیاری در تاریخ پزشکی جهان پیش آمده است. پس از آن یک خیر ناشناس، جودی را به دانشگاه میفرستد و میخواهد هویتش برای او ناشناس بماند. ۱۳- یک واحد نجومی را چگونه تعیین می کنند؟ مقوله کیمیاگری برآیند علم و فن و جادو بود که تدریجا شکل اولیه شیمی را به خود گرفت.

مشهورترین اثر وی میزان الحکمه (نوشته حدود ۵۱۵ق) و از مهمترین کتابهای علم الحیل است. ابننفیس در دو اثرش، شرح تشریح قانون، شرحی که بر کتابهای اول تا سوم قانون نوشته شده است، و شرح قانون، شرحی که به طور کلی بر موضوعات طرح شده در قانون نوشته، کشف خود موسوم به گردش ریوی خون را شرح داده است. از زمان کشف پلوتو در سال ۱۹۳۰، بچهها با یادگیری اینکه منظومه شمسی دارای نه سیاره است، بزرگ شدند. علاوه بر این جو مریخ محافظ خوبی در برابر تابش های مرگبار فضایی نیست و طی مدتی نه چندان دراز این تابش ها می تواند اثرات جبران ناپذیری بر شما بگذارد.

شمار آثاری که نویسنده آنها نام جابر دارد چندان فراوان است که درباره درستی انتساب برخی از آنها با جابر بن حیان تردید شده است. او در رساله خود با عنوان الرد علی الجالینوس فیما نقض علی ارسطاطالیس لأعضاء الانسان به طور کلی ترتیب ساختاری اعضای بدن انسان را بین آرای جالینوس و ارسطو مقایسه کرده و با توجه به آرای خود، حق را به ارسطو داده است. با این که قدیمیه ولی می تونم بگم میشه با میان ستاره ای مقایسه کرد. در باب فراوانی سنگ آهن بد نیست بدانید ایران با حدود 3 میلیارد تن ذخیره کانسار آهن در میان 10 کشور برتر از نظر ذخایر آهن در دنیا قرار دارد.

کاترین سزارسکی، ستاره شناس CEA Saclay در کشور فرانسه. امواج مدی سطح آن دو ستاره همچنین سبب آن شده است که خود آنها نیز ناچارا به کندی در همان جهت سیارتشان حرکت دورانی پیدا کنند و این خود نشان میدهد که چرا محور دوران خورشید ما این اندازه با محور مدارهای سیارات انطباق نزدیک دارد. باری کنار هم قرار دادن آرای ابننفیس، فارابی، ابنسینا و چند پزشک دیگر نشان میدهد پزشکی اسلامی بسیار جدی به دنبال طرح مدلی غیر جالینوسی از پزشکی بوده است. این گسترش سریع و بیسابقه در شمار گیاهان، نشان میدهد پزشکان و داروشناسان و البته گیاهشناسان اسلامی بسیار بیش از آنچه پیرو دیوسکوریدس به شمار آیند، خود به دنبال نوآوری و شناسایی خواص دارویی گیاهان بودهاند.

از دیگر دانشمندان مسلمانِ در این زمینه، ابنهیثم بصری، جیانی قُرطبی، و البته ابوریحان بیرونی، را میتوان نام برد. در این کتاب، ذکر فرایندها و آزمایشهایی از شیمی به میان آمده که خود رازی آنها را انجام داده است و میتوان آنها را با اشکال برابر آن اعمال در شیمی جدید همچون تقطیر و تکلیس و تبلور و غیره مطابق دانست. این روش منطقی را آشکارا میتوان در علم کلام و اصول فقه دریافت. اورانوس تنها سیارهای است که نسبت به گرمای دریافتی از خورشید گرمای بیشتری را از هستهی خود آزاد نمیکند. مقدار عظیم و زیاد انرژی که در چنین ضربهای آزاد میشود حفره بزرگی در زمین حفر میکند و همچنین مقدار زیادی سنگ را در نقطه برخورد خرد میکند.

بخش زیادی از مشتری را مواد سیال و گازی تشکیل میدهند. اجرام خرده ستارهها با جرمهای حقیقی بالاتر از جرم محدود برای همجوشی گرمایی هستهای دوتریم «کوتولههای قهوه ای» هستند، مهم نیست که چگونه تشکیل شدهاند و کجا هستند. در کیمیا، از مادّهای بحث میشد که با به کار بردن آن تبدیل فلزات پست چون آهن و مس به زر و سیم ممکن میشد. موضوع کیمیاگری، تبدیل مواد در حضور عامل روحانی بود که غالبا «حجر الفلاسفه» نامیده میشد. در چنین حالتی فاصلهی زمین و سیارهی مورد نظر به کمترین مقدار خود میرسد و بهترین شرایط رصدی آن سیاره فراهم میشود؛ به این ترتیب که سیاره پرنورتر و بزرگتر دیده میشود و از آن جا که درست در نقطهی مقابل خورشید قرار میگیرد از غروب تا طلوع خورشید در آسمان حضور دارد.

رازی فرایند دیدن را درست برعکس آرای جالینوس بسته به پرتوهایی میدانست که به چشم میرسند نه آن گونه که جالینوس گفته بود با پرتوهایی که از چشم ساطع میشود. ولی بوعلی سینا با اینکه در کتاب شفا استخوان بندی منطق ارسطو را دست نزد و به طور کامل آن را شرح داد، در کتابهای دیگر خود در این روش منطقی (روش ارسطو) دخل و تصرف بسیار کرد. با ظهور جابر، کیمیا در نزد مسلمانان از صورت «صنعت زر خرافی» به صورت «دانش تجربی آزمایشگاهی» درآمده است.

با بررسی و مطالعه مقالات وکتب مرتبط با موضوع، این نتیجه حاصل شد که تاکنون تحقیق جامع و مانعی، منطبق با موضوع مقالۀ حاضر صورت نپذیرفته است. بدیهی است که به صرف عدم ذکر این موارد در آثار پیشینیان، پزشکان اسلامی نمیتوانستند به آنها بیاعتنا باشند. در دوره خلفای بزرگ عباسی در بغداد، بسیاری از آثار یونانی و گاهی سریانی به عربی ترجمه شد. برای نخستین بار در جهان اسلام ابنمقفع، دانشمند ایرانی، به ترجمه عربی معقولات و عبارات و قیاس مبادرت ورزید و مترجمان دیگر هم رسائل منطقی را ترجمه کردند.

نکتهای که به ویژه به عنوان مهمترین عامل در بررسی دانش پزشکی در حوزه تمدن اسلام باید بدان توجه شود، خاصیت بومی شدن زود هنگام پزشکی در اسلام است. مهمترین دستاوردهای پزشکی اسلامی هنگامی به وجود آمد که چند تن از پزشکان اسلامی توجه خود را به ناهماهنگی آرای جالینوس با آنچه خود بر اثر تجربه به دست آورده بودند منعکس کردند. مسلمانان طی سدههای نخستین اسلامی راه و روش منطقی خاص خود را داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید