نقد محتوایی فیلم سینمایی آواتار

سیارههای سنگی داخلی در بالا ، در نخستین دوران منظومه شمسی تحت برخوردهای شدیدی قرار گرفتند که باعث تغییر مسیر چرخششان شد. خط استوای سیاره مشتری با توجه به مسیر مداری خود به دور خورشید فقط 3 درجه انحراف دارد. اگرچه میشد کاسینی را در مداری باثبات برای همیشه در اطراف زحل «پارک» کرد و به کنکاش در آن قلمرو ادامه داد، تصمیم به انهدام فضاپیما پیامد ناگزیر یکی از هیجانانگیرترین کشفیات کاسینی در تمام طول مأموریتش بود: اینکه قمر «انسلادوس» با میزبانی از یک اقیانوس زیرسطحی از آب شور و مکانیسم گرمایشی بسیار شبیه به دودکشهای واقع در اعماق اقیانوسهای زمین، میتواند از محتملترین نقاط منظومه ما برای میزبانی از حیات میکروسکوپی باشد.

برادر جیک نیز یکی از کاربران آواتارها بوده و چون دی ان ای جیک و برادرش به یکدیگر مشابه است شغل برادرش را به او پیشنهاد کرده اند. نپتون به همراه سیاره اورانوس یکی از غولهای یخی در منظومه شمسی است و به این دلیل چنین نامی دارند که دو لایه بیرونی آنها از ترکیباتی تشکیل شده است که شامل هیدروژن و هلیوم هستند. ۱. «گامبی وزیر» از روی رمانی به همین نام نوشته والتر تِویس که در ۱۹۸۳ منتشر شد، ساخته شده است. به گفته بیندر، لباس کاملاً سفید بث در پایان سریال این نکته را منتقل میکند که حالا او ملکه شطرنج جهان است.

به بدیهیترین دلایل، همواره شاهد بودهایم که شمال شرقی نه شمال است و نه شرق، بلکه موقعیتی است بینابینی با ویژگیهای مشترک. موردی که در سینمای سایر نقاط کمتر شاهد آن هستیم. چندی پیش نیز متوجه شدیم که این بازی ۱۵۰ هزار دیالوگ دارد که یعنی با محتوای داستانی کامل و بزرگی طرف هستیم. سیاره پلوتون (به فرانسوی: Pluton) یا پلوتو (به انگلیسی: Pluto) اولین بار در سال ۱۹۳۰ کشف شد و با توجه به این که دورترین سیاره منظومه شمسی بود، نام خدای زیرزمین و دنیای اموات در اساطیر رومی یعنی پلوتو بر روی آن گذاشته شد. ماسونها با استفاده از فراماسونری فکری میآموزند هوای نفسشان را رام کنند، بر اساس چارچوب رفتار کنند، زبان به گفتار خوب باز کنند، رازداری پیشه کنند، و بر نیکوکاری ممارست کنند.

گروه دوره طولانی، که بیش از 200 سال طول می کشد تا یک دور کامل حول خورشید بزنند و گروه دوره کوتاه که دور خود را در مدت زمانی کمتر از 200 سال طی می کنند. در فراماسونری اما، گفته شده است نردبانی با هفت پله بازنمودی است از چهار فضیلت کلیدی و سه فضیلت خدایی که به نظر میرسد از منظر نمادگرایی، به هفت طبقهی نمادگرایی هرمتیک پاسخ داده است. ایدهی معماری الهی مستقیما از اثر ویترویوس الهام گرفته شده است زیرا تناسبات الهی از هر طرح و منظر شایان ملاحظاتی بسیار هستند.

با فراماسونری عملی، ماسونها به کاربرد درست قواعد سودمند معماری اشاره میکنند، که از آنها سازهها شکل میگیرند، مستحکم میشوند و زیبایی مییابند، و از آنها تناسب دقیق و تناظر درست در همهی بخشها شکل میگیرد. آلبرت مکی در دایرهالمعارف فراماسونریاش از گردنکشان صحبت به میان میآورد، “تئوسوفیان و نویسندگان علوم خفیه ادعا کردهاند ترکیب بخش انتهایی سه نام از گردنکشان، با یکدیگر حالتی عرفانی از اُم برهمن را شکل میدهد، و بر همین اساس، آنها ادعا دارند فراماسونری اسرار خاور دور را در خود پنهان میکند.

مورخان دریافتهاند فراماسونری فکری از انگلستان ظهور کرد و از فراماسونری عملی ریشه گرفت که برای چهار یا پنج سال در بریتانیا و اروپا گسترش یافته بود؛ مبحثی که از تفکرات و تعمقاتی این چنین شکل گرفته است، به راحتی این حقیقت را ناچیز میشمرد که بخش انتهایی سه نام، آنچنان کفایت نمیکند که بتواند مجموعهی عظیمی از دادههای جمعآوری شده را توسط آن مورخان سرنگون کند. ممکن است گردنکشان نامهای دیگری داشته باشند، و شمارشان نیز متفاوت باشد؛ همچنین، بخشهای انتهایی a، u، و m پس از تاسیس فراماسونری فکر در آیین فراماسونری آشکار و متبلور شد. وقتی دو گراس این مناسک با خود به فرانسه برد و شورای عالی را تاسیس نمود، این شعار را تغییر داد، و به گفتهی لنینگ، عبارت Ordo ab hoc, Order out of This (نظم از پس این) توسط وی و شورایاش در تمام اسنادشان استفاده شد.

طبق سخنرانی درجهی یکم، “استاد پرستش نمایانگر ستون خرد است، زیرا وی برای تاسیس لژ، به کار گرفتن پیشهوران، و ارائهی دستورالعملهای درست باید خرد داشته باشد. فراماسونری عملی با فراهمآوری سکونتگاهها و مأمنهایی آسوده ما را در برابر فراز و نشیبها و بیرحمیهای فصول در امان نگه میدارد؛ و همزمان، تاثیر خرد انسان را نیز به نمایش میگذارد؛ و همچنین، در فراهمآوری مواد مختلفی که ساختمانی از آنها شکل مییابد، نشانههایی است از سرمایهی علم و صنعتی که به نحو احسن، با صلحآمیزترین و سودمندترین اهداف در ضمیر انسان ریشه دارد.

همچنین، پلههای این نردبان به شکل عدالت، محبت، معصومیت، خوشایندی، ایمان، استحکام و حقیقت، کار بزرگ، و مسئولیت نیز بازنمود شدهاند. همچنین، مربع ما همانی نیست که یک پایاش از پای دیگر بلندتر است، و دارای علائمی است که درودگران برای اندازهگیری از آن استفاده میکنند. لازم به ذکر نیست که مربع مورد نظرمان آن مکعبی نیست که دارای چهار جهت و زاویهی مساوی است و یونانیان آن را شکلی از کمال میپنداشتند.

نقطهای درون دایره نمادی مشابهی استاد ماسون و نگهبانان لژ، ولی تحت شکلی متفاوت است. آرامش دادن به شخص پریشان وظیفهای لازم بر گردن تمام انسانها است، ولی ماسونهایی که با زنجیری ناگسستنی از محبتی صمیمانه به یکدیگر پیوند خوردهاند، وظیفهای ویژه به گردن دارند. آلبرت پایک موضوع تتراگراماتون را به طور خلاصه، تجسمی از خداوند میداند، در بردارندهی ده سفیروت و منطبق بر تتراکتیس فیثاغورس. آلبرت مکی دربارهی تتراکتیس میگوید: “این واژهی یونانی عینا نشاندهندهی عدد چهار است، و از این رو، مترادف چهارگان (کواترنیون)؛ ولی این واژه، به طور خاص، به عنوان نماد این مثلث فیثاغورسی به کار رفته است که از ده نقطهای تشکیل یافته است که در چهار ردیف کنار هم قرار گرفتهاند.

تقارن نمیتواند اتفاقی یا تصادفی باشد، ولی باید دلالت بر واژهبندی، ویراستاری، یا تالیف باشد. دانه درخت مقدس که بر روی تیر او می نشیند. هنگامی که نامزد ورود به لژ که اکنون خود را از آنچه تاکنون محروم بوده سرشار نموده است، همانند جوانترین کارآموز ورودی، در گوشهی شمال شرقی لژ میایستد، هم جایگاه ایستادناش و هم حالت بدناش به قوانینی از “زندگی جدید” در فراماسونری اشاره دارند که شایستهی ملاحظاتی دقیق هستند. وجود شبکه های بزرگ و خشک بستر های رود خانه حاکی از این است که زمانی مقادیر فوق العاده زیادی آب در آنها جاری بوده اما هم اکنون چهره مریخ خشک و عاری از هر گونه حیات است و اتمسفر نازک مریخ عمدتا از دی اکسید کربن تشکیل شده و رطوبت آن یک صدم هوای کره زمین است.

دیدگاهتان را بنویسید