ملاقات نزدیکترین و دورترین سیاره به خورشید – ایسنا

۲. آنقدر جرم دارد تا خودگرانی آن بر نیروهای جسم صلب غلبه کرده، جسمی با تعادل هیدرواستاتیک (تقریباً گِرد) به وجود آید. اختلاف نظرهای در مورد این که آیا جسمی را که بخشی از یک جمعیت متمایز مانند یک کمربند سیارکی باشد، یا جسمی که آنقدر بزرگ باشد که از روش همجوشی گرمایی هستهای دوتریم تولید انرژی کند، را میتوان سیاره دانست، وجود داشت. از میان عیوب و نقطه ضعفهای آنها میتوان به عادات و رفتار عجیب و غریب توأم با تعصب و افراط، خودسری، نافرمانی، سرکشی، دمدمی بودن، سردی، بیاعتنائی، تمایل افراطی به گوشهگیری و انزوا و دوری از زندگی و اجتماع، گرایش شدید به جزماندیشی و اصرار به خرجدادن روی نقطه نظراتشان اشاره کرد.

در ادامه مطلب با برخی از قابل سکونتترین سیارات یا همان اجرام آسمانی که در حرکتی مداری به دور یک ستاره یا بقایای ستارهای میگردند، آشنا میشوید. ویژگیهای فیزیکی، پیشینه ی زمین شناسی و گردش زمین باعث شدهاند تا زندگی در این دورهها در آن پابرجا بماند و انتظار آن میرود که برای ۵۰۰ میلیون تا ۲٫۳ میلیارد سال دیگر نیز زندگی همچنان ادامه داشته باشد. این برهمکنش ، لایهای از پلاسما به ضخامت تقریبا 2Rs ایجاد میکند که تا حدود 15Rs ادامه مییابد.در ورای این مقدار ، مغناطیس سپهر شکل خود را از دست میدهد. اکنون این باور بهوجود آمدهاست که درجه فلزیگی – یک اصطلاح اخترشناسی که میزان فراوانی عناصر شیمیایی با عدد اتمی بزرگتر از ۲ (هلیم) را نشان میدهد – میتواند احتمال سیاره داشتن یک ستاره را تعیین کند.

جو عطارد (به انگلیسی: Atmosphere of Mercury) از ۴۲ درصد اکسیژن، ۲۹ درصد سدیم، ۲۲ درصد هیدروژن، ۶ درصد هلیم و ۱ درصد پتاسیم و دیگر گازها تشکیل شدهاست. اورانوس عمدتا از “یخ” که مخلوطی از آب، متان و آمونیاک است، تشکیل شده است. دو سياره خارجي ، اورانوس و نپتون ، غول هاي يخ هستند که بيشتر از موادي با نقاط ذوب نسبتاً بالا در مقايسه با هيدروژن و هليوم تشکيل مي شوند ، واز مواد فراری مانند آب ، آمونياک و متان تشکيل مي شوند.

بخشهایی از این مولکول مجددا ترکیب شده و مواد شیمیایی زیستی مختلفی مثل مواد حاوی کربن، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن و دیگر عناصر ضروری برای حیات را به وجود میآورند. چرخش سیاره ممکن است بر اثر عوامل مختلفی در حین شکلگیری بهوجود آمده باشد. سیارات همچنین درجات مختلفی از انحراف محوری دارند؛ یعنی نسبت به صفحه مرجع استوای ستاره خود، زاویه دارند. چرخش این سیاره به دور محور خود، معکوس است و یک دور آن 243 روز زمینی طول میکشد. این سیاره را ویلیام هرشل در سال ۱۷۸۱ میلادی کشف کرد.اورانوس یکی از سیارات هشتگانهٔ منظومهٔ خورشیدی که از لحاظ بُعد فاصلهاش نسبت به خورشید در ردیف هفتم پس از زحل قرار گرفتهاست.

اعلام کشف اریس در سال ۲۰۰۵ به عنوان جسمی با جرم ۲۷٪ بیش از پلوتون، ضرورت و تمایل عمومی را برای ایجاد یک تعریف رسمی برای سیاره، ایجاد کرد. اگر چه هشت تا از سیارات که پیش از سال ۱۹۵۰ کشف شدهاند، همچنان در این تعریف جدید نیز سیاره محسوب میشوند، برخی از اجرام آسمانی همچون سرس، پالاس، جونو و پلوتون (نخستین جسم فرا نپتونی کشفشده) که زمانی توسط جامعه علمی به عنوان سیاره شناخته میشدند، دیگر سیاره محسوب نمیشوند.

دوم این که دنبالهدارهایی که از ابر اورت سرچشمه میگیرند، دارای دورههای بلند و دنبالهدارهایی که از کمربند کویپر سرچشمه میگیرند، دارای دورههای کوتاه (۲۰ تا ۲۰۰ سال) هستند و ویژگیهای مداری آنها نیز متفاوت است. با کشف و مشاهده سامانههای سیارهای پیرامون ستارگان دیگری به غیر از خورشید، رفته رفته امکان آن پدید میآید که این دیدگاه را شفافسازی، تجدید نظر یا حتی عوض نمود. واژهٔ سیاره نیز واژهای با ریشهٔ عربی و به معنی «راهپیما» میباشد که توسط ستارهشناسان ایرانی سدهٔ نخستین بهکارگرفته شد و به نظر میرسد که ترجمهای برای واژهٔ πλανήτης(پِلانِتِس) یونانی باشد.

طبقه بندی های حمل و نقل • غیر انسانی: حمل و نقل با استفاده از نیروی حیوانات • هوانوردی • حمل و نقل کابلی • حمل و نقل انقالی • حمل و نقل با نیروی انسانی • حمل و نقل پیوندی • حمل و نقل جاده ای موتوری • حمل و نقل غیر جاده ای موتوری • ترانزیت سریع شخصی شبیه یک سرویس تاکسی خودکار • حمل و نقل لوله ای • حمل و نقل ریلی • حمل و نقل دریایی • حمل و نقل فضایی • حمل و نقل در سایر سیاره ها • حمل و نقل پیشنهاد شده برای آینده • برخی از مشکلات بر سر راه سیستم های حمل و نقل 1-بخش خصوصی برای سرمایه گذاری نیازمند برنامه ریزی دراز مدت میباشد و با واگذاری فعالیتها و انعقاد قرار دادها و پیمانها بصورت یکساله صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاری ندارد فلذا بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری نیست.

وقتی رومیها اخترشناسی یونانی را مطالعه کردند، نام خدایان خود را بر روی سیارات نهادند: مرکوریوس (به جای هرمس)، ونوس (آفرودیت)، مارس (آرس)، ژوپیتر (زئوس) و ساتورنوس (کرونوس). نام این سیاره از خدای رومی Saturnus الهام گرفته شده است و یونانیان آن را کرونوس مینامیدند. این پرسش از آنجا برمیآید که اجسام بزرگ بیشتر دوتریم خود را میسوزانند و اجسام کوچکتر تنها اندکی از آن را میسوزانند و مقدار ۱۳ MJup (جرم مشتری) بین این دو دسته قرار میگیرد. مشخص گشت که پلوتون تنها جسم کوچکی در میان جمعیتی از هزاران جسم دیگر است.

آلن استرن بر این نظر است که مکان نباید اهمیت داشتهباشد و تنها ویژگیهای ژئوفیزیکی باید در تعریف سیاره مهم باشند. این مشاهده فضانوردان را سردرگم کرده است زیرا پیش از این باورها بر این بود که شیبِ موجود، جریانات مغناطیسی تولیدکنندهی موسوم به دینامو را در هستهی سیاره حفظ میکند. حلقهها و بسیاری از قمرهای زحل هم در محدودهی این مگنتوسفر قرار میگیرند، در این منطقه رفتار ذرات باردار بیشتر تحت تأثیر میدان مغناطیسی زحل است تا بادهای خورشیدی. زحل سیاره ای با حلقه های زیبا در اطرافش است .

مستند سفر به کرانه های کهکشان ابتدا از سیاره زمین شروع می کند و به تک تک سیارات و اجرام منظومه شمسی می رود. در واقع یکی از نظریات مهم در مورد کج بودن اورانوس برخورد جرمی سنگین به اندازه یک سیاره سنگی مانند زمین به اورانوس در اوایل شکلگیری منظومه شمسی است. عملیات اورانوس همچنین نام یک عملیات در جنگ جهانی دوم بود که توسط ارتش شوروی در مقابل ورماخت به اجرا درآمد و موجب بازپس گیری استالینگراد شد. آنچه که درباره اورانوس جالب توجه است، کج بودن این سیاره است.

از برآیند تکانههای زاویهای تکههای ماده برافزودهشده ممکن است تکانه زاویهای خالصی در کل سیاره به وجود آید. ریشه لاتین این روز dies Veneris میباشد و به معنی Day of Venus یا روز زهره است. مانند زمین ، زهره نیز در اطراف خود جو (هوا) دارد ، اما ضخیم تر از زمین است و زهره به طور دائم در ابرها پوشیده شده است. جو زهره تقریباً به طور کامل از کربن دی اکسید تشکیل شده و فاقد اکسیژن است ابرهای آکنده از آذرخش آن حاوی آب همراه با اسید سولفوریک است . نیروهای کششی می توانند قمرهایی که در این محدوده قرار دارند را بسته به نوع مواد تشکیل دهنده شان متلاشی کنند.

پلوتون از سنگ و یخ تشکیل شده و اندازه اش کوچکتر از ماه زمین است. در چندین کشور از جمله ایالات متحده و کانادا ، یکشنبه اولین روز هفته و تعطیل است. روز Monday یا دوشنبه اولین روز هفته در انگلیسی بوده و جزء روزهای weekdays است. عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید است و سیاره کوچکی است که هر 88 روز یک بار به دور خورشید می گردد. در مجموع زحل ۷ حلقه دارد که به نام حلقههای A تا G نامگذاری شدهاند. زحل یکی از زیباترین سیارههاست، باید تصویر آن را در کتب درسی یا در تصویرهایی که از ستارهها و سیارهها نشان داده میشود، دیده باشید.

از آن غافل نشوید! این تعریف از آن زمان به بعد، در هنگام انتشار کشفیات برونسیارهها در ژورنالهای علمی به گستردگی مورد استفاده اخترشناسان قرارگرفتهاست. در این مقاله به برسی عوامل دخیل در وضعیت کنونی سیاره مریخ خواهیم پرداخت. آیا با نام فارسی زحل، ششمین سیاره منظومه شمسی آشنایی دارید؟ به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، یونانیان و رومیان باستان اکثر سیارت منظومه شمسی را با الهام از نام خدایان و الههها نامگذاری کردهاند و این نامها وارد زبان انگلیسی نیز شده است. بر اساس نظرسنجی بخش آموزش زبان انگلیسی ماگرتا، برای دیدن دوره های آموزش زبان انگلیسی می توانید بر روی لینک بهترین آموزشگاه زبان کلیک کنید.

اخترشناسان بر پایه پذیرش یا عدم پذیرش اینکه فرایند شکلگیری یک سیاره در ردهبندی آن دخالت داده شود، به دو دسته تقسیم میشوند. جسم سیاره-جرم (به انگلیسی: Planetary-mass object) (اختصاری PMO) یا جسم سیارهای یا سیارهنما، شیئی آسمانی است که جرم آن در محدوده تعریفشده برای سیاره قرار میگیرد، جرم ان در حدی بزرگ هست که تعادل هیدرواستاتیکی برسد (بر اثر گرانش خود گرد شود) اما به اندازهای نیست که مانند یک ستاره بتواند از طریق همجوشی تولید انرژی کند. از سوی دیگر حضور شرکت های به ظاهر خصوصی که به انحاء مختلف از طریق دستگاههای دولتی حمایت می شوند نیز مانع مهمی برای بخش خصوصی محسوب می شود.

بعضی از اقمار زحل بعنوان اقمار شفرد نقش مهمی در شکل گیری وپایداری حلقه های زحل دارند. همچنین، شواهدی از ده ها تا صدها قمر با قطر ۴۰ – ۵۰۰ متر در حلقه های سیاره زحل وجود دارد، که ماه های واقعی محسوب نمی شوند و تیتان با قطر ۵۱۵۰ کیلومتر بزرگ ترين آنهاست. لحظاتی بعد درب سفینه ها و متعاقب آن دریچه های تعبیه شده روی استوانه ها باز شد و یکی از افراد از او خواست تا از سفینه که در مقابل درب ورودی یکی از طبقات یک آسمان خراش بزرگ قرار گرفته بود ، خارج شود .

دیدگاهتان را بنویسید