مراحل آغازین آفرینش عالم از منظر تورات و بررسی آن در تطبیق با قرآن

این سیاره اساساً از هلیوم و هیدروژن تشکیل شده است. یعنی اساساً شامل هیدروژن- هلیوم و مقدار ناچیزی از عناصر سنگینی است در ابتدا به علت گرمای خورشید، تنها عناصر سنگین میتوانند به صورت ذرات ریز که در عقب گاز قرص قرار میگیرند به گسترش و انباشتگی خود ادامه دهند. مقدار بخار آب موجود تنها یک میلیونیم جو زمین میباشد. و در زمین کوههاى استوارى قرار داد و برکاتى در آن آفرید و موادّ غذایى آن را مقدّر فرمود – اینها همه در چهار روز بود – درست به اندازه نیاز تقاضاکنندگان.

بهدلیل فشار بالا، برای اینکه گدازههای زهره بهصورت انفجاری فوران کنند، به محتویات گازی بیشتری نسبت به زمین نیاز دارند. در سال 2011 تیم نظر سنجی علوم سیارهای توصیه کرد که ناسا ماموریتی را به این سیاره یخی در نظر بگیرد و در سال 2017، ناسا تعدادی از مأموریتهای بالقوه آینده خود را در راستای اعلام نظر گروه نظرسنجی علوم سیارهای از جمله کنارگذرها، مدارگردها و حتی یک فضاپیما برای غرق شدن در جو اورانوس را برای اکتشاف در این سیاره پیشنهاد داد. بهدلیل این خروج از مرکز، تغییرات دما در نقطهی زیرخورشیدی زیاد است ( Subsolar Point؛ نقطهی زیرخورشیدی در یک سیاره عبارت از محلی است که تصور میکنیم خورشید درست بالای سرمان، در سمتالرأس، قرار دارد؛ یعنی جایی که پرتوهای خورشید درست بهصورت عمودی به سیاره میتابد)؛ به این صورت که در حضیض، دمای این نقطه حدود 700K میباشد، اما در زمان اوج، 100K کاهش مییابد.

به عبارت دیگر، هم مفاهیم ماهوی و هم مفهوم وجود، در خارج مصادیق مشخص و متمایز از هم دارند. بخش اخلاقی آن این است که درست نیست که اکوسیستمی که ممکن است در سیارات دیگر وجود داشته باشد را با ارسال موجودات زمینی به آن سیاره در خطر بیاندازیم و از نظر علمی ما میخواهیم شرایط طبیعی سایر سیارات را بررسی کنیم و نباید آنها را با ایجاد آلودگیهای ناخواسته به خطر بیاندازیم یا نابود کنیم. اما برخی از دانشمندان اعتراض دارند که این تعریف به ظاهر ساده میزان گرد بودن اجسام را در نظر نمیگیرد و تعیین دقیق اشکال برخی از اشیای دور اغلب دشوار است.

پس از بحثهای جنجالبرانگیزی که بر سر این موضوع در گرفت، دانشمندان توافق کردند که پلوتون را «سیاره کوچک» بخوانند و دوباره تعداد سیارهها را هشت عدد ذکر کردند. براساس این نظریه که در سال ۱۷۵۵ بیان شد. در جدول زیر مشخصات سیاره اورانوس به اختصار بیان شده است. این نظریهها تشکیل سیارات را براساس تکامل تدریجی آنها بیان میکند که در زیر آنها را به ترتیب قدمت بررسی میکنیم. هر چند محققان احتمال وجود آبهای زیر زمینی را که میتواند پشتیبان نوعی حیات باشد ،بعید نمیدانند اما تا این لحظه حیات رو این سیاره کاملا روشن نشده است .

این اثر به وضوح تمام با داخل شدن به اتومبیلی که در گرمای تابستان با پنجره های بسته در گوشه ای متوقف است میتوان احساس کرد. مرحله سوم، بازدید از پروب های فضایی، توسط مدار یا پرواز است. روزی بر اثر شیطنت دو پسربچه، موشکی از پایگاه فضایی به پرواز در آمده و به طور اتفاقی درون آب شهری میافتد و ماده درون آن باعث میشود که مردم شهر بعد از نوشیدن آب بسیار کوچک شوند.

رنگها در عکس های هابل، که به دلایل مختلف به وجود می آیند، همواره همانچیزی نیستند که ما از نزدیک می دیدیم( اگر می توانستیم آن اجرام را در سفینه فضایی و از نزدیک ببینیم.) ما بعضی مواقع از رنگ به عنوانیک ابزار استفاده می کنیم به این دلیل که یا باعث بهتر دیدن جزئیات می شوند و یا تصور و دیدن آن ها رنگ ها از عهده چشم انسان خارج است. با شناخت امروزی از دنبالهدارها این نظریه را مردود میدانند. محیط طبیعی از بههمبافتگی ژئومورفولوژیکی، هیدرولوژی، اقلیم، پوشش گیاهی و زندگی جانوری شکلگرفته است؛ لذا با بهکارگیری دیدگاه سیستمی میتوان تحلیل علمی و شناخت عمیقتری از آن را داشته باشیم (شکوئی،1386).

شکل گرفته شده از گرد و غبار و ستاره و جمع آوری شده توسط نیروی گرانش و اگر صد میلیون سال به جلو برویم خواهیم دید که آن گرد و غبار تبدیل به گویی بزرگی شده است، این نحوه ی پیدایش زمین و همینطور خود ماست. در واقع میتوان این فرآیندها را یکی از چندین دلیل وجود حیات در روی زمین دانست. این مدارگرد از سال ۲۰۰۹ به دور ماه میچرخد و دادههایی را به زمین میفرستد.

این میلیاردر و مدیرعامل تسلا پیشتر ابراز امیدواری کرده بود، بتواند افراد را با بلیتهایی ۲۰۰ هزار دلاری به مریخ بفرستد، هرچند هزینه بازگشت حدود ۵۰۰ هزار دلار تخمین زده شده بود. اما نظریه ی پذیرفته شده تر که از نظریات مختلف پیشین تکامل پیدا کرده است به این قرار میباشد: منظومه خورشیدی جایی که آن را خانه می نامیم در حدود ۲۶ هزار سال نوری از مرکز کهکشان راه شیری فاصله دارد.

آلفون توضیح میدهد چهار توده گازی بوجود آمده، که اولی از هلیوم، دومی از هیدروژن- سومی از کربن و چهارمی از آهن و سیلسیم تشکیل شده است البته در هر یک از این تودهها، ناخالصیهایی از تودههای دیگر نیز وجود داشته است به نظر وی بعدها، سیارات به ترتیب از این چهار توده بوجود آمدهاند. در این نظریه فرض میشود، که خورشید در زمان تشکیل سیارات حجم خیلی زیادتری داشته و عبور ستاره دیگری از نزدیک آن سبب شده است که توده باریک و درازی از خورشید جدا شود. این سیاره فراخورشیدی که اخیراً کشف شده است، در حدود ۵۲۲ سال نوری از زمین فاصله دارد و بین صورتهای فلکی Leo و Virgo قرار دارد.

3. فاصله ی خورشید از زمین بطور متوسط 150 میلیون کیلومتر است. در اینجا، ذرات باردار بطور محکم به میدان مغناطیسی در حال دوران سریع جفت میشوند. این نظریه در سال ۱۹۵۵ به وسیله هویل دانشمند انگلیسی عنوان شده است هویل تشکیل سیارات را به تشکیل خود خورشید مربوط میکند وی معتقد است که همه آنها از ابری گازی شکل که دارای میدان مغناطیسی و در حال چرخش بوده، به وجود آمدهاند. نظریه در اثر عبور ستارهای از نزدیک خورشید، در اثر نیروی جاذبه زایدهای از خورشید به سمت ستاره خارج شده و دمای زیاد گازهای تحت فشار آن سبب ایجاد انفجارات متعدد شده و قسمتهای سنگینتر این قطعات جدا شده هسته اولیه سیارات را تشکیل داده است.

وی معتقد شد که سیارات در اثر یک رشد دائمی و به هم پیوستن قطعات کوچک بوجود نیامدهاند بلکه در اول به صورت جرم سیاره بزرگتر از اندازه فعلی تشکیل شده و با از دست دادن مقداری ماده به صورت سیارات کنونی درآمد. اشمیت تشکیل سیارات را به دو مرحله تقسیم میکند: مرحله اول : تشکیل اجرام متوسط به ابعادی در حدود سیاره سانها از ماده ابری شکل اولیه. مرحله دوم: تشکیل سیارات از یکیشدن اجرام مرحله اول است. در این دسته نظریات تصور میشود که زمین و سیارات در نتیجه تأثیر متقابل خورشید و یک جرم سماوی دیگر تشکیل شدهاند و بدین جهت آنها را نظریههای دوتایی نیز میخوانند.

دیدگاهتان را بنویسید