: سیاره زهره

گرانش خردهسیارکها به دلیل کوچکیشان آنقدر ناچیز است که تقریبا میتوان آن را ندیده گرفت. هر چند «یک» به گمان اصحاب این اندیشه، خود عدد نیست؛ ولی اعداد از آن پدید میآیند، به همین دلیل اصل اعداد پنداشته میشود (همدانی، 1385 :25). از خودش سؤال کرد آیا در میان همنوعان خودش قرار گرفته و یا باز دچار توهم شده است ، در حالیکه از جایش بلند می شد چند نفر از افراد سفینه با خوشحالی فراوان و در حالتی شگفت زده و سرشار از حیرت به طرفش آمدند و به او سلام کردند ، با دیدن وضعیت جدید بطور ناخودآگاه یکبار دیگر نور امید در چهره سعید پدیدار شد، گویی اینبار خودش را در میان همنوعانش می دید، اگر چه هنوز کمی تردید داشت اما به آهستگی سلام آنها را پاسخ داد و متقابلا خودش را معرفی کرد، شادی وصف نا پذیری فضای سفینه را فرا گرفت، حالا دیگر افراد سفینه مطمئن شده بودند که نتایج آزمایشاتشان درست بوده است و موفق شده اند بطور کاملا تصادفی انسانی دیگری را در فضای لایتناهی پیدا کنند و به همین دلیل مشتاقانه منتظر بودند تا از سرنوشت ، علت و چگونگی حضور سعید در آن مکان با خبر شوند.

مولود بودن سرخ در هفت پیکر مانند علم کیمیا اصلی پذیرفته شده است، هر چند در کیمیا عمل سرخ حاصل ازدواج سیاه و سفید است؛ اما در هفت پیکر حاصل ازدواج ماه و خورشید و ترکیب طبع زهره و عطارد دانسته شده است. رنگ در چهار چشم انداز در هفت پیکر تنطیم شده است. یک رمز وحدت و منشأ کثرت است، در این نظرگاه وحدت و کثرت با همدیگر کلّیتی واحد و متوافق را تشکیل می دهند و به یکدیگر نیازمندند.

به این ترتیب عمل کیمیایی نفس انسان را بار دیگر در وضع نخستین آن مستقر می سازد و به حالت و فطرتی باز میگرداند که در آن نفس همچون طلا (رنگ زرد) تعادل کامل دارد و پاک و فساد ناپذیر است. این سیستم حلقه ای در سال 1977 زمانی که سیاره اورانوس موجب اختفای یک ستاره شد و دانشمندان با هدف مطالعه جو سیاره در حال رصد آن بودند کشف شدند. یک مطالعه در سال 2017 نشان میدهد که زحل بیشتر از مشتری، سیارکهای خطرناک را از زمین دور میکند.

قطر این سیاره 75,000 مایل (120,700٫8 کیلومتر) است و حدود 30 سال زمینی لازم است تا این سیاره حول خورشید بچرخد. قطر سدنا حدود ۱٬۸۰۰ کیلومتر است. ناهید دارای شعاع 6052 کیلومتر است که فقط 5 درصد از شعاع زمین کوچکتر است. امواج رادار پس از عبور از میان ابر ها و جو متراکم ناهید ،با سطح آن برخورد کردند و دوباره منعکس شدند. کاربرد رنگ در یک اثر افقهایی را در آن میگشاید که علاوه بر جنبههای زیبایی شناختی، امکان تفسیرهای گوناگون متن را به خواننده می دهد.

او دارای دو حرکت بر مبنای محورهای عمودی و افقی است؛ از جهت افقی با کشش اضداد، جذب و دفع، و مهر و کین سر و کار دارد که از خصوصیات قلمروهای انسان کیهانی است و از جهت عمودی به تجلی کیهانی کمال می بخشد و آن را به اصل الهی آن ارتقا می دهد. سیاره یک جرم آسمانی است که در حرکتی مداری به دور یک ستاره یا بقایای ستارهای میگردد؛ جرم آن به اندازهای است که تحت تأثیر نیروی گرانش خود گِرد شود؛ اما آن آنقدر زیاد نیست که سبب همجوشی هستهای شود.

اما بزرگترین تفاوت یک قمر با سیاره، مدار گردش آن است. اما تا اواسط قرن دوم، تعداد مسیحیانی که یکشنبه را روز مقدس بر میشمردند، رو به فزونی میگذارد. این رنگ به روز یکشنبه و خورشید منسوب است. ویژگیها و رفتار دنبالهدارهایی که از ابر اورت میآیند با دنبالهدارهایی که از کمربند کویپر میآیند، متفاوت است. برخی از دنبالهدارها از کمربند کویپر سرچشمه میگیرند. کار یکی به آسمان مربوط است و کار دیگری به زمین، به همان معنی که دو کلمة زمین و آسمان از لحاظ کیهانی مورد توجه بوده است. مدار چرخش این سیاره به دور خودش افقی است و به این معنی است که خورشید گاهی اوقات به طور مستقیم به قطبهای سیاره میتابد.

چون تاریکی مطلق به این معنی بود که او میتوانست دب اکبر را که در افق پنهان شده بود، ببیند. این مسئلهای بود که قبلاً شناخته شده نبود، زیرا در بیشتر سیستمها این مولکولها در یخ پنهان هستند. درخشش سیاره زهره ۷۰ برابر سیاره عطارد خواهد بود بنابراین نور عطارد به طور قابل توجهی ضعیف تر از سیاره زهره خواهد بود و عمدتا در نیمکره شمالی قابل مشاهده است.بنابر گفته سایت ارث اسکای بهترین زمان مشاهده سیاره عطارد یک ساعت قبل از طلوع خورشید است و با چشم غیر مسلح یا دوربین دو چشمی قابل مشاهده خواهد بود.

گلبول های قرمز کوچک تر از گلبول های سفید هستند. من ۱۷ساعت و ۴۲ دقیقه و ۳۳ ثانیه دیگه بر میگردم و از قصه سفرفضایی هیجان انگیزم براتون میگم. بزرگانی در بازارهای مالی هستند که بر اساس این تحلیلها، خرید و فروش سهم را انجام میدهند و کلی سود میکنند. در این سامانه، سیارات در مسیرهای بیضی شکل به دور خورشید گردش میکنند البته خورشید کاملاً در مرکز این مدارهای بیضوی قرار ندارد.این ستاره منبع انرژی بسیار است که بخشی از نور و گرمای آن موجب بقای زندگی بر روی کرهٔ زمین میشود.

این فیلم توسط هنرمندی به نام «مت روسو» (Matt Russo) و آهنگ آن توسط «آندرو سانتاگویدا» (Andrew Santaguida) ساخته شده است. از این روی است که نظامی از آن به عنوان حجاب نور تعبیر میکند و در تعابیر عرفانی «بی رنگی» تعبیری است از بی تعلّقی و نظامی آن را «فراتر از خود شدن» تعبیر می کند. زرد رنگ دومین گنبدی است که بهرام جمشیدوار وارد آن میشود. روزهای بهرام 24 ساعت و 37 دقیقه طول می کشد . لکه سیاه بزرگ ، انبوهی ازگازهای مختلف که در وسعت به اندازه سطح زمین ،با سرعتی حدود 1000 کیلومتر در ساعت ( 620 مایل در ساعت ) معادل سرعت صوت ، روی سیاره نپتون در حرکت است .

حرکت انتقالی زحل ۲۹ روز و ۴ ساعت طول میکشد. از آنجا که مدار تایتان در راستای صفحه استوایی زحل قرار دارد و انحراف تایتان نسبت به خورشید تقریبا مشابه زحل است، فصلهای این قمر هم مانند زحل هستند یعنی تقریبا هر فصل تایتان هفت سال زمینی و یک سال آن برابر با ۲۹ سال زمینی است. سیارات همچون صورتهای مادی عقل کیهانی هستند که به ترتیب نزولی واسطههایی را میان بودن و شدن تشکیل می دهند، علم احکام نجوم راه نزولی از قطب معنوی و برتر عالم به قطب مادی و فروتر آن است.

این دید روحانی موجب شد، این دو علم در دامان حکمت پرورش یابند و راه برای منظورهای روحانی آنها گشوده شود. از قرن چهارم هجری کم کم زمینههای درآمیختن این علم با شیوههای هرمسی و علوم غریبه آغاز شد. قهرمان داستان در پیوند با ایزد بانوی آبها بهگونهای غسل تعمید را انجام میدهد تا زندگی پاکی را با بخت آغاز کند. این سیاره دارای بزرگی ظاهری -3.8 تا -4.6 است که باعث می شود در روز روشن واضح و قابل رویت باشد. همانند پنداری انسان و کیهان در نگاهی کیمیاگرانه قابل توضیح است. اگر اصل آتش و رنگ سرخ به انسان فرافکنده شود، رمز یک اصل متعالی در قلمرو کیهانی است؛ زیرا بنا بر آن، عمل سرخ مرحلة ازدواج کیمیایی نهایی است و بسیاری از پدیدة هستی با همدیگر متّحد می شوند.

همه سیارات رنگارنگ نیستند، با این حال به نظر میرسد بسیاری از برجستهترین سیارات در آسمان شب نوعی رنگ آمیزی داشته باشند. گرچه سیارات دیگر مثل مشتری، سیاره اورانوس و نپتون هم حلقه هایی دارند ولی حلقه سیاره زحل برای مشاهده کنندگان جذاب تر و قابل مشاهده تر است. ولی چون زهره بسیار آهسته تر از زمین (۴۳ بار آرام تر از زمین) حرکت می کند، شدت میدان مغناطیسی که ایجاد می کند بسیار ضعیف تر از زمین است. مواد سنگین تر مانند طلا نسبت به مواد سبکتر، در نقطه عمیق تری از زمین قرار دارند که به صورت مواد مذاب در درون زمین هستند.

نیروهای کششی می توانند قمرهایی که در این محدوده قرار دارند را بسته به نوع مواد تشکیل دهنده شان متلاشی کنند . در هفت پیکر حضوری پر بسامد دارند. در هفت پیکر با نشانههایی چون ماه، گنبد، سبز، سرو، فرشته، حور، پری، سلیمان، شنبلید، و جان پیوستگی دارد. عدد هفت که در فرهنگهای مختلف مقدّس پنداشته شده. کیمیا در میان این دو درجات مختلف کیهانی قرار دارد. ویژگیهای رنگ از زوایای مختلف قابل تأمّل است. نور در قرآن کریم، بویژه در سورة نور، آیة نور ساحتی رمزی و تمثیلگون دارد و منشأ وجود است. در این چشم انداز، رمزی میان نور و رنگ روابطی چند سویه برقرار است.

همین قوه است که سیماهای رمزی زمان و مکان را ادراک میکند و همان است که کیمیاگران «ستارة انسان» مینامیدند. در این زمان حدود 40 دقیقه قبل و بعد از اختفای نور ستاره، نور آن چندین بار کم وزیاد شد. نظامی از آن به «فراتر از خود شدن» تعبیر می کند و آن را قلمرو دیدار با معبود می داند. نظامی فریب نور سیاه را در قالب تمثیلی کامجویانه باز گفته است که در پایان یار دل انگیز بند سبد شخصیت حکایت را می گشاید و حرکت او را به سوی نورهای دیگر ممکن می سازد.

نور ظهور فعلیت جوهر عالم است. این دو گانگی سرشت در دو قطب سیاه و سفید ممثّل شده است. در این چشم انداز بخشی از جهان که به صورت نور ممثّل میشود در انسان زندگی میکند. در واقع رنگ تبدل آگاهی روحانی به جسمانی – تجسّم نور یا به عبارتی دیگر تجسد روح- است. ماه بیش از هر چیز دیگر به ما نزدیک است و به همین دلیل، بزرگ به نظر می رسد. اورانوس سومین سیاره بزرگ منظومه شمسی بوده، بزرگی آن 4 برابر زمین است.

دیدگاهتان را بنویسید