سیاره زحل را بهتر بشناسیم

آلبرت پایک در کتاب اخلاقیات و تعصبات، گونیا و پرگار را به عنوان نشانهای تعریف میکند که توصیف کنندهی دایرهها است، و با مثلثات کروی سر و کار دارد؛ علم کرهها و آسمانها. برای یافتن ریشهی اصلی این شعار، IN HOC SIGNO VINCES (با تلفظ یونانی “این هوک سیگ-نو وین-کِس”) باید به افسانهای مشهور دربارهی این کلیسا بازگردیم که گرچه عدهای بر آن باور دارند، ولی شمار تردید کنندگان به آن بیشتر هستند.

ولی در مورد جا نشانهای فراماسونری لازم به ذکر است که برخی آنها را به علائم، نشانهها، و واژگان خاص محدود میدانند. عوامل خارجی: کشور های قدرتمند و سلطه گر از طریق استعمار و به اشکال مختلف از منابع سایر کشورها به سود خود استفاده کرده و مانع پیشرفت آنها شده اند. با اندیشه و عمل بر اساس محبت برادرانه میآموزیم که کل موجود بشری را به مثابهی یک خانواده بنگریم؛ والا مقام و مادون، غنی و فقیر، همه و همه آفریدهی پرورندهی متعال (خداوند) هستند، و ساکنین یک سیاره باید یکدیگر را کمک، پشتیبانی، و محافظت کنند.

این نماد در فراماسونری، همان گونه که اساتید ماسون به خوبی میدادند، نشانهی سقوط یکی از حامیان اصلی پیشهوری (craft) است. بر این اساس، گاهی اوقات نردبانی با نُه پله در برخی تصاویر دیده میشود، که پا بر زمین و سر بر ابرها دارد، ستارگان بر فراز آن میدرخشند؛ و این به نظر میرسد که نشاندهندهی همان نردبان عرفانی است، که یعقوب در خیال خود مشاهده نمود، که بر زمین مستقر شده، و سرش به آسمان رسیده است، و فرشتگان خدا از آن بالا و پایین میروند. 6. ویروس کرونا مرتبط با سندروم تنفسی خاورمیانه MERS-CoV که پیشتر با نام ویروس کرونا جدید 2012 و HCoV-EMC شناخته می شد.

سیاره مورد بحث Fomalhaut b نام دارد و به دور ستاره ای می چرخد که ۲۵ سال نوری از کره زمین فاصله دارد. این ابرها از لحاظ گرانشی برای تشکیل خورشید و سیارات دیگر در هم شکسته شدند و توده آهن زمین هنگامی که سیاره جوان بود، به هسته آن رفت، ولی مریخ به دلیل اندازه کوچک و گرانش ضعیف، آهن کمتری را در هسته خود فرو برد. عطارد، زهره، زمین و مریخ از جمله سیارات سنگی میباشند . آنها بر روی زمین دارای همان ویژگیهایی هستند که ستارگان در آسمان دارند.

چکش برای سنگتراش ابزاری است برای در هم شکستن سنگهای بزرگ و بخشهای زائد سنگها، به این منظور که بتوان آنها را به درستی در دیوارهای عمارت جای داد. آیا این کلونی های منظومه ای (خورشید- سیارات) در علم الهی به السماوات و الارض معروف گشته است؟ درجهی بیست و هشتم از فراماسونری مناسک اسکاتلندی به طور کامل درجهای هرمتیک است، و مدعی است نسباش به استاد فراماسونری باز میگردد، عنوانی که گاهی اوقات با آن شناخته میشود. اوسبیوس که زندگینامهی کنستانتین را نگاشته است نقل میکند، هنگامی که امپراتور ماکسنتیوس به سال ۳۱۲ پس از میلاد در سرزمین گل حضور داشت و در حال آمادهسازی برای جنگ با حریف بود، در ساعات میانی روز، هنگامی که خورشید به سمت لبهی قرارگاه خود شروع به حرکت میکرد، بهشت را با چشمان خویش مشاهده نمود، و نیز نشان پیروزی صلیب را که بر فراز خورشید ایستاده و مملو از نور بود؛ و شرحی بر آن اضافه شد که گفت “با این فتح”.

این سوالی است که غالبا پرسیده میشود، ولی هرگز به طور قطعی پاسخی به آن داده نشده است. ولی واژهی انگلیسی corn (که معادل آن را در فارسی ذرت میدانیم) اسم عام است و شامل همهی انواع غلات از جمله گندم نیز میشود. حق این بود که پشت نیرنگ های کوچکش پی به محبتش ببرم. ژئومورفولوژیست­ها باید از فن­آوری­های جدید استقبال کنند زیرا این فن­آوری­ها به آنها اجازه می­دهد تا در سطح جهانی استعدادهای ویژه­شان را بیازمایند، آسان­تر با متخصصان خارج از علوم­زمین(مانند متخصصان علوم­اجتماعی و مهندسان) مبادله اطلاعات کنند و ضمن ارتباط نزدیک با شبکه­های پایش و اتحادیه­های علمی، وقایع بزرگ را از طریق شناسایی نشانه­های اولیه فیزیکی، پیش­بینی کنند.

از سطح مه آلود تایتان گرفته تا فیبی مملو از گودال، هر یک از قمرهای زحل قطعهای از داستان پیرامون سیستم سیارهای زحل را روایت میکند. دمای مناسب و آب، دو شرط اصلی حیات زمینی است؛ هر چند که برخی از گونههای حیات را میتوان در شرایط حاد نیز یافت. باید که به همسایگانمان کمک کنیم یا سنگهای عمارت برادرمان را به دوش حمل نماییم. باید که زمینهای قلبمان را شخم کنیم یا که عمارتی برای خود بسازیم “ خانهای ناساخته شده به دستها و جاودانی در آسمانها”. برخی نیز میپندارند که تا ۱۰۰٬۰۰۰ واحد نجومی دورتر از خورشید ادامه مییابد.

بر هر یک از ماسونها است که بر خویش قضاوت کند و بر اساس آن، سنگهای گرانبهای وجودش را در کنار هم قرار دهد، تا وقتی زماناش فرا رسد و ابزارهایاش را زمین گذارد و به سفر پایانیاش به لژ بزرگ بالا (Grand Lodge Above) قدم نهد، از خود نامی نیک به جای گذارد؛ مشاوری خردمند، ستونی قدرتمند و مستحکم، سنگی کامل و استوار (Perfect Ashlar) که ماسونهای جوانتر بتوانند وی را الگویی درست و ارزشمند برای همکاری در ترتیبات فراماسونری قرار دهند. اما جیک موفق می شود با به زانو در آوردن پرنده غولپیکر و مقدسی به نام تروک (Toruk Maktao) اعتماد بومیان را جلب کند و همه ی ناوی ها را متحد کنند.

اختفاء زمانی رخ می دهد که از دید ناظر زمینی یک جسم آسمانی که در ظاهر بزرگتر است از مقابل جسمی که کوچکتر است عبور کند یعنی در مدت زمانی جسم کوچکتر پشت جسم بزرگتر پنهان خواهد شد. مکی در دایرهالمعارف فراماسونری خویش بر اساس سخنرانیهای جان وب، ساعت شنی را نمادی متصل به درجهی سوم توصیف میکند که با عبور سریع شنهایاش، برایمان یادآور طبیعت زود گذر و فانی زندگی انسان است. ساعت شنی به عنوان نمادی ماسونی نسبتا به دوران مدرن تعلق دارد، ولی کاربرد ساعت شنی به عنوان نشانهای برای عبور زمان کهنتر از کهنترین آیینهای شناخته شده است.

کراس نسبت داده میشود؛ وی را اولین شخصی میدانند که ستون شکسته را در مراسم و تشریفات فراماسونری وارد کرد، ولی شاید این ایده درست نباشد. ولی این دستمزدها چیزی کم از دستمزدهای واقعی نداشتند. از این رو، عجیب نیست که در قرن هجدهم، و شاید پیشتر، میان بسیاری از علوم کیمیاگری و فراماسونری پیوند و اتصال بیابیم. بر پایهی همین اصل است که فراماسونری آدمیان را از هر کشوری، با هر فرقه و عقیده، گرد هم متحد کرده است؛ و باعث شده است بینشان دوستی حقیقی شکل گیرد؛ که در غیر این صورت، بینشان فاصلهای دائمی باقی خواهد ماند.

اسحاق دبلیو. گیج در مجلهی بنایان (Builders Magazine, 1915) این نماد را “بذر و منبع زندگی و زندگی جاودان” میداند. اگر چه به نظر میرسد معنایی از این پیچیدهتر در پشت این نماد پنهان است. مقامات رسمی ناسا بلافاصله ادعای این دو دانشمند را تکذیب کردند! بهاینترتیب خشکیها افزایش پیدا کردند و بستر مناسبی برای خزندگان فراهم شد. کاترین واترستون برای بازی در نقش اصلی جانت دنیلز، نقش مشابه الن ریپلی در “بیگانه” با بازی سیگورنی ویور، مورد تحسین قرار گرفت. تابوت عهد در طول مراسم وقف معبد در این مقدسترین مکان، قدسالاقداس، جای گرفت. سه الهه (میوز) را در بخشهای بعدی این مقاله مشاهده خواهید کرد.

در جدول زیر ویژگیهای سیارات منظومه شمسی را میتوان مشاهده کرد. قمرها از خیلی جهات مانند اتمسفر، بافت و نیروی گرانش به سیارات شبیهاند. در حلقهی آدامز مواد کنار هم قرار گرفتهاند و قوسهای درخشانی را شکل دادهاند که به نامهای Liberté، Egalité، Fraternité، و Courage (آزادی، برابری، برادری و شهامت) نامگذاری شدهاند. با این تفاوت که سطح این اقمار یخی است که اطراف هسته سنگی را احاطه کرده است.

شیب محوری شدید سیاره اورانوس میتواند باعث ایجاد هوای غیرمعمول در این سیاره شود. اتاق مراقبه در فراماسونری مدرن معادل همان لولهی خمیدهی کیمیاگری است که شخص دریافت کننده به وسیلهی ابزاری که باعث همجوشی و تنظیم انرژیهای پنهان وی میشوند، دچار استحاله میگردد. فیلم در ابتدا با دریافت رتبهبندی PG-13 مورد انتقاد طرفداران ظاهر شده و در نهایت با رتبهبندی R جایگزین شد. مورد نخست، طبیعتا نماد هر آن چیزی است که به زمین و بدن دلالت دارد؛ و مورد دوم، به آسمانها و روح اشاره میکند.

پل بسل در این مورد اظهار میکند، “اکثریت لژهای بزرگ ایالات متحده هیچ گونه جا نشان خاصی برای خود تعیین نکردهاند. افزودن این سه اصل به این نماد تماما به دوران مدرن بر میگردد و با اصل آن در تناقض است. البته یک دیدگاه بدیل دیگر حذفگرایی (Eliminativism) است که اصل مفاهیم وجهی را انکار میکند. اما به ماسونهای آزاد و پذیرفته شده یاد داده میشود چکش را برای مقاصدی اصیل و با شکوهتر به کار برند؛ عاری کردن قلب و ضمیرشان از همهی پلیدیها و زوائد زندگی؛ که بدین طریق بتوانند اذهانشان را بسان سنگهای زندگی به درستی در دیوارههای عمارتی روحانی جای دهند، خانهای ناساخته شده به دستها و جاودانی در آسمانها (دوم قرنتیان، فصل ۵).

طبق کتاب «کتاب گمشده انکی» نوشته زکریا سیتچین که ترجمهای است از برخی لوحههای سومری، ایگیگیها برای رهایی از مشقت کار در معادن سر به طغیان گذاشته و دست از کار کشیدند. این مسئله ناشی از این پندار اشتباه بود که واژهی انگلیسی corn را فقط به معنی ذرت میدانستند، و حال آنکه ذرت در دوران باستان ناشناخته بود. با این حال، گونیا و پرگار در مثلثات مسطحه نیز کاربرد دارد، مانند رسم خطوط عمود بر هم؛ و از این رو، متذکر میشود، به رغم آنکه در این درجه هر دو نقطهی پرگار زیر گونیا قرار دارند، و در حال حاضر شما فقط با معنای اخلاقی و سیاسی این نمادها و نه با معانی فلسفی و معنوی آنها سر و کار دارید، هنوز هم خداوند همواره با انسان در ارتباط است؛ با موجودات زمینی که با معنویت در هم آمیختهاند؛ و در عادیترین وظایف زندگی نشانهای از معنویت نهفته است.

دیدگاهتان را بنویسید