سیارات منظومه تراپیست-1 سنگی و مملو از آب هستند – تکراتو

وی به جز گردآوری تمام سخنرانیها و آثار موجود، به ویژه در درجه یکم، نمیتواند به این درک برسد که لژ نماد جهان است؛ از این رو، هنگامی که وی این دو مفهوم را با یکدیگر ترکیب میکند و به نتایجی ضروری و مهم دست مییابد، در اهمیت نمادین غایی از این سه ستون به درکی مشابهی هندوان باستان دست خواهد یافت – سه ستون نگهدارندهی لژ که به عنوان یک مجموعهی واحد تلقی میشوند، نماد خداوندی هستند که خردش جهان را ساخت، قدرتاش جهان را نگاه داشت، و زیباییاش زینت جهانی الهی است.

فراماسونری عملی با فراهمآوری سکونتگاهها و مأمنهایی آسوده ما را در برابر فراز و نشیبها و بیرحمیهای فصول در امان نگه میدارد؛ و همزمان، تاثیر خرد انسان را نیز به نمایش میگذارد؛ و همچنین، در فراهمآوری مواد مختلفی که ساختمانی از آنها شکل مییابد، نشانههایی است از سرمایهی علم و صنعتی که به نحو احسن، با صلحآمیزترین و سودمندترین اهداف در ضمیر انسان ریشه دارد. زیر ژانری که بازیها را تبدیل به فیلم کرده بود، عملکرد چندان جالبی نداشته است و طرفداران این سری هم بر طبق عادت، امید چندانی به عملکرد فیلم مورتال کامبت نداشتند. اوسبیوس که زندگینامهی کنستانتین را نگاشته است نقل میکند، هنگامی که امپراتور ماکسنتیوس به سال ۳۱۲ پس از میلاد در سرزمین گل حضور داشت و در حال آمادهسازی برای جنگ با حریف بود، در ساعات میانی روز، هنگامی که خورشید به سمت لبهی قرارگاه خود شروع به حرکت میکرد، بهشت را با چشمان خویش مشاهده نمود، و نیز نشان پیروزی صلیب را که بر فراز خورشید ایستاده و مملو از نور بود؛ و شرحی بر آن اضافه شد که گفت “با این فتح”.

دوستیهایمان را و ارتباطاتمان را بر همین اساس پایهریزی کردهایم. 16-دوری ونزدیکی به دریاها واقیانوس ها چگونه بر آب و هوا مؤثر است؟ اما به ماسونهای آزاد و پذیرفته شده یاد داده میشود چکش را برای مقاصدی اصیل و با شکوهتر به کار برند؛ عاری کردن قلب و ضمیرشان از همهی پلیدیها و زوائد زندگی؛ که بدین طریق بتوانند اذهانشان را بسان سنگهای زندگی به درستی در دیوارههای عمارتی روحانی جای دهند، خانهای ناساخته شده به دستها و جاودانی در آسمانها (دوم قرنتیان، فصل ۵). طوفانهایی مهیب همراه با گرد و خاک گاهی همه سطح این سیاره سرخ را در بر می گیرند.

بر این اساس، گاهی اوقات نردبانی با نُه پله در برخی تصاویر دیده میشود، که پا بر زمین و سر بر ابرها دارد، ستارگان بر فراز آن میدرخشند؛ و این به نظر میرسد که نشاندهندهی همان نردبان عرفانی است، که یعقوب در خیال خود مشاهده نمود، که بر زمین مستقر شده، و سرش به آسمان رسیده است، و فرشتگان خدا از آن بالا و پایین میروند. گاهی اوقات در برابر این مسئله مخالفتهایی صورت گرفته است مبنی بر اینکه در دوران سلیمان قوس یا طاق، شناخته شده نبود. سیاره پلوتون (به فرانسوی: Pluton) یا پلوتو (به انگلیسی: Pluto) اولین بار در سال ۱۹۳۰ کشف شد و با توجه به این که دورترین سیاره منظومه شمسی بود، نام خدای زیرزمین و دنیای اموات در اساطیر رومی یعنی پلوتو بر روی آن گذاشته شد.

از آنجا که رسم سابق ماسونهای سنگتراش این بود که برای تعیین اینکه کدامین سنگتراش سنگها را در کنار هم نهاده است، علامت خاصی را روی هر سنگ بنا منقوش میکردند، سنگ تاج حائز برجستهترین و مهمترین علامت بود، علامتی مربوط به ناظر و سرپرست این سازه. در مارس ۱۹۹۳ سه ستارهشناس به نام های یوجین شومیکر، کارولین شومیکر و دیوید اچ لوی یک دنبالهدار را نزدیک مشتری کشف نمودند.

البته در برخی از این فضاهای خالی حلقه های بسیار باریکی قرار دارند. ولی دو خط موازی قائم همچنان نیاز به توضیح بیشتر دارند. برای یافتن ریشهی اصلی این شعار، IN HOC SIGNO VINCES (با تلفظ یونانی “این هوک سیگ-نو وین-کِس”) باید به افسانهای مشهور دربارهی این کلیسا بازگردیم که گرچه عدهای بر آن باور دارند، ولی شمار تردید کنندگان به آن بیشتر هستند. کاربرد اصلی کرههای زمین در فراماسونری، در کنار استفاده از آن به عنوان نقشهای برای تفکیک بخشهای بیرونی زمین و جایگاه ثابت ستارگان، به تصویر کشاندن و توضیح پدیدهای است برخاسته از گردش سالانهی زمین به دور خورشید و چرخش روزانهی آن بر محور خود.

این اصطلاح به معنی اصلی انگلیسیاش اشاره دارد، و از این رو، ”خوشهی غله” که عبارتی کهن است، و معنایی درست دارد، به ساقه، و نه دستهای از گندم، اشاره میکند. ماسونها در سومین درجه میآموزند، هنگامی که لژ با درجهی استاد ماسون گشوده میشود، نمایانگر قدسالاقداس معبد سلیمان است. طبق گفته ناسا، در طول فصل زمستان، درجه حرارت در قطبهای شمالی و جنوبی این سیاره به قدری کم میشود که دی اکسید کربن از جو آن متراکم شده و به صورت یخ بر روی سطح آن قرار میگیرد.

تابوت عهد در طول مراسم وقف معبد در این مقدسترین مکان، قدسالاقداس، جای گرفت. حالا دیگر هیچ کس نمیتواند در طول روز بیرون از خانه رفته و یا حتی چند ثانیه در مقابل نور آفتاب قرار بگیرد. نگهبان ارشد نمایانگر ستون قدرت است، که وظیفه دارد در باز و بسته کردن لژ و پرداخت دستمزد به پیشهوران در موقع مقتضی به استاد پرستش کمک کند؛ همچنین باید توجه کند هیچ کس ناراضی نرود. از لحاظ قطر بزرگتر از سیارهٔ عطارد و کمتر از نصف آن حجم دارد و حجمی سه برابر ماه دارد.

ولی واژهی انگلیسی corn (که معادل آن را در فارسی ذرت میدانیم) اسم عام است و شامل همهی انواع غلات از جمله گندم نیز میشود. ولی در مورد جا نشانهای فراماسونری لازم به ذکر است که برخی آنها را به علائم، نشانهها، و واژگان خاص محدود میدانند. فراموش نکنید که NFTهای مختلف در بازی یک ترکیب ماینینگ برتر را فراهم میکنند و همه چیز به تاکتیکهای هر بازیکن خلاصه میشود. از نقطه نظر درونی و معنوی، در استنباط این مفهوم میتوان آن را اینگونه ترجمه کرد که یک فراماسون در حال تلاش برای ساخت خانهای است پنهان از نظر.

آلبرت مکی در دایرهالمعارف فراماسونریاش از گردنکشان صحبت به میان میآورد، “تئوسوفیان و نویسندگان علوم خفیه ادعا کردهاند ترکیب بخش انتهایی سه نام از گردنکشان، با یکدیگر حالتی عرفانی از اُم برهمن را شکل میدهد، و بر همین اساس، آنها ادعا دارند فراماسونری اسرار خاور دور را در خود پنهان میکند. اولاً واژۀ «روی» با «صورت» ایهامِ تناسب دارد؛ ثانیاً ترکیب «شستنِ روی» با توجه به واژۀ «صورت» مناسبتر از شستنِ لوح است و در ضمن «روی زر» و «حیض گل» هر دو استعارۀ مکنیه دارند که با پذیرش ضبط «لوح زر»، استعارۀ مکنیۀ «روی زر» نیز از میان میرود.

آرامش دادن به شخص پریشان وظیفهای لازم بر گردن تمام انسانها است، ولی ماسونهایی که با زنجیری ناگسستنی از محبتی صمیمانه به یکدیگر پیوند خوردهاند، وظیفهای ویژه به گردن دارند. چرا که شرکت نظامی خصوصی لژیون گمشده، به رهبری سرهنگ زارپدون، هیلیوس را تسخیر کرده تا از باز شدن تالار گنجی در قمر الپیس در نزدیکی سیاره پاندورا جلوگیری کند. ویترویوس در کتاباش تحت عنوان در باب معماری، در کتاب چهارم آن دربارهی سه ستون وسط، شیوههای معماری دوریک، ایونیا، و کورینتی را با ویژگیهای فیزیکیشان برای استفاده در معابد همتایان آسمانیشان تشریح کرده است.

عطارد به موجب افسانه یونانی پیامبر یا قاصد خدایان و حامی قاصدان و بازرگانان بوده است و آن كوچكترین منظومهی شمسی است. نام اروپاییِ این سیاره، Mercury، از واژهای لاتین گرفته شده که در مقابل نام یونانی هرمس است. “ By this sign thou shalt conquerیا با این نشان فاتح خواهی گشت” صرفا ترجمهای قابل توجه، ولی نه تحتاللفظی، از اصل یونانی آن است. پل بسل در این مورد اظهار میکند، “اکثریت لژهای بزرگ ایالات متحده هیچ گونه جا نشان خاصی برای خود تعیین نکردهاند. ریک بیوقفه مشغولِ خوار و خفیف کردنِ مورتی و بدرفتاری با او است و جدیدترین نمونهاش در اپیزود یکی مانده به آخرِ فصل پنجم یافت میشود: در آغاز این اپیزود ریک از یک گردونهی قرعهکشیمانند برای انتخاب یک جفت کلاغ بهعنوانِ وردستهای جدیدش و جایگزین کردنِ آنها با مورتی استفاده میکند.

SandBox در سال 2011 کار خود را با یک اپلیکیشن موبایل آغاز کرد، اما از سال 2018 رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت و تبدیل به یک بازی کریپتو با ارز دیجیتال مبتنی بر بلاک چین شد. سایرین مراسمهای آغازین، گذران، و ترفیع؛ و شکل، ابعاد، و پشتیبانی؛ زمین، وضعیت و پوشش؛ زیورآلات، مبلمان و جواهرات لژ و دیگر نمادهای ویژهشان را نیز شامل جا نشانها میدانند. این نماد با ترکیب با آویزهای دندانهدار و ستارهی فروزان جزء زیورآلات لژ دستهبندی میشود.

دیدگاهتان را بنویسید