سفر به زهره؛ داغترین سیاره منظومه شمسی – زومیت

در آن جلسات دانشجویان باید نتایج کارها یا روند پژوهش هایشان یا جان کلام مقالهای را ارائه دهند. دانشجویان دورههای پیشرفته با انجام پروژههای پژوهشیشان راهنمایی میشوند و وقتی نتایج پروژهها به دادهها و تحلیلهای خوبی رسید، به شکل مقاله در مجلههای تخصصی چاپ میشوند. نتایج نشان داد که همبستگی بین این دو نسبت به محصول سطح دو اتمسفری بیش تر بود. آنها هستهٔ جامد و سنگی دارند، اما توپهای بزرگی هستند که بخش اصلی آنها از گازهای هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است.

دانشمندان بر این باورند که در هنگام برخورد دو ستاره نوترونی یا انفجار یک ستاره نوترونی، فرایند “فورانگر گاما” شکل میگیرد؛ که کارخانه اصلی تولید طلا در جهان است و از ۱۳.۸ میلیارد سال پیش تا کنون در کائنات بسیار رخ داده است. با تعداد زیادی از دانشمندان حرفهای همکاری داشتهام که بسیاری از آنان در زمینههای خارج از جهانِ دانش مانند موسیقی و ادبیات و فلسفه و ورزش علاقهمند جدی بودهاند. هر سه مؤسسه پژوهشی که در سالهای پسادکترا در آنها کار کردهام، هریک به شیوهای در شاخهها گوناگون اخترشناسی پیشرو بودهاند.

هر دو نفرشان در بخش بزرگی از کارهای مؤسسه تلسکوپ فضایی کار میکنند. من این اقبال را داشتم که به مدت سه دهه با دانشجویان ارشد و دکترا کار کنم. در واقع اگوست کنت بود که روش تحقیق در امور قابل مشاهده و کشف قوانین به مدد استقرا را در مقابل روش­های جزمی (Dogmatic) و متافیزیکی اندیشیدن، روش علمی نامید (Comte, 1983, p.6و نیز ر.ک به: فروغی، 1363، ص116). درنهایت شرایط مناسب پدید آمد و نوشتن کتاب را آغاز کردم. از انگیزههایتان برای نوشتن کتاب و از پیشنهادهایتان برای نسل بعدی اخترشناسان و فیزیکدانان که قصد دارند کتاب بنویسند، بگویید.

چون کلمه من نشان می دهد که کنترل دست خودتان است و بنابراین در مورد آنچه که می­ گویید فکر می­ کنید. اما این موضوع به آن صورت نیست که اکثر مردم فکر میکنند. تا جایی که به عرض جغرافیایی 45 درجه یعنی تا خطوط مرکزی آن ادامه پیدا میکند. هنوز هیچ کاوشگری به جایی که این الماس تولید میشود نرسیده است. ۲. سطح دما ۳۹۰۰ فارنهایت (۲۱۴۸ درجه سانتیگراد) است که هر دو شرایطی عالی برای ایجاد الماس ایجاد میکنند.

یک توضیح ممکن آن است که : می دانیم که میدان مغناطیسی ضرورتا صفر است. بررسی سیاره های منظومه شمسی مانند مشتری ، که دارای منظومه شمسی مینیاتوری هستند ، بنابراین می توانیم نحوه عملکرد ابر زمین های خارج از منظومه شمسی را مشاهده کنیم. ۲۳ سال استاد بودهاید که ۱۵ سال آن را با درجه استاد تمامی سپری کردهاید. این مؤسسه مسئولیت عملیاتی نگهداشتن تلسکوپ فضایی هابل و مدیریت پروژههایش را دارد. این کتاب داستان جالبی دارد.

به طور کلی با افرادی خارج از جهانِ دانش آشنا شدهام که در کارشان بسیار آدمهای جالبی بودند. برای من همیشه درسدادن در دورههای دانشآموختگیِ تکمیلیِ ارشد و دکترا آسانتر از کارشناسی بوده است؛ شاید به این خاطر که تعداد دانشجویان کمتر است. چه درسهایی را تدریس کردهاید و چه تعداد دانشجوی دکترا و ارشد را دانشآموخته کردهاید؟ در گذر سالهای متوالی، دورههای درسی پیشرفتهای مانند فیزیکِ محیطهای میانستارهای، فیزیک پیشرفته ستارگان، جوهای ستارهای، ساختار، پدیدآیی و دیسش (تشکیل) کهکشانها و ابزارهای اخترشناسی را به دانشجویان ارشد و دکترا تدریس کردهام.

همانطورکه از عنوان کتاب پیداست رویکردی گاهدادی به اخترشناسی دارد و دیدگاهی پرمایه را در گذر تاریخ اخترشناسی ارائه میدهد. ویراست نخست را با «پییر بِلی» که مهندس تلسکوپ است و «کارول کریستین» که اخترفیزیکدان است، نوشتیم. برجستهترین مشخصهی زحل، سامانهی حلقههای باریک آن است که در صفحهی استوای آن قرار دارد. قمر «اپیمتئوس» و بخشی از حلقههای زحل در برابر قمر تایتان. از این توکن میتوان برای موارد مختلفی از جمله استیکینگ، رأیدادن به تغییرات مختلف بازی، ساخت سفینههای جدید و غیره، استفاده کرد. از اینجا به بعد اوضاع بهطرز فزایندهای بدتر و کابوسوارتر میشود: نهتنها معلوم میشود ریکها در زندگی جریها و بثها دخالت کردهاند تا از آنها برای تولید مورتیهای بیشتر که برای تداومِ این سیستم فاسد ضروری هستند، استفاده کنند، بلکه آنها کارخانههایی را برای کلونسازی انبوهِ مورتیها تأسیس کردهاند؛ مورتیها از نطفه بهعنوانِ کالاهای دورریختنی بارآمدهاند.

برای روند درست آموزش و یادگیری پیشرفته در دانش و فناوری، برای دانشجویان بسیار ضروری است که پروژههای پژوهشی، هرچند ساده، انجام شود. فیزیک کوانتومی و اخترشناسی هرگز از این دست بگرتهای ساده، درواقع بهظاهر ساده کم ندارد و همواره با خواندن ژرف و پرسون آنها میتوان چیز جدیدی آموخت. برای بهبود بینش و دانش فیزیک و اخترشناسی خود، از پرداختن به بگرتهای ساده و ژرف آغاز کنید. درک برخی پدیدههای فیزیک چندان هم آسان نیست که کسی بتواند بهراحتی پیچیدگیها و غنای آنها را برای دانشجویان باهوش به آسانی آبخوردن شرح دهد و با پرسشهای ژرف دانشجویانش روبهرو نشود؛ بنابراین من همواره از تدریس فیزیک پایه، بهویژه فیزیک کوانتومی و نسبیت خاص، بسیار لذت بردهام.

نقطه ای که درآن واحد می گسترد و در هم می پیچد، کثرت موجود را به وحدت، به هماهنگی، معرفت و تنویر باز می گرداند. من بیشتر وقتها سخنرانیام یا درسدادنم را با طرح یک پرسش آغاز کرده و آنها را شگفتزده میکنم. ۲- کلیه مواردی که مشکوک می باشند و یا دارای علایم ابتلا به کووید ۱۹می باشند هرچه سریعتر با رعایت موازین بهداشتی به مرکزمراجعه نمایند تا اقدامات لازم و پیشگیرانه توسط پرسنل بهداشتی و درمانی انجام پذیرد و از انتشار بیشتر بیماری جلوگیری بعمل آید. مهم است که به دانشجویانمان بیاموزیم که یافتههایشان را در گفتگوهای دانشی، سمینارها، فراهماییها و انواع نشستهای دانشی ارائه دهند و با دیگران به اشتراک بگذارند.

از آنها بخواهید نظرشان را بگویند و امتحان کنید. نشانه های تیره و روشن متغیری که ستاره شناسان در گذشته وجود آنها را گزارش کرده بودند در واقع بادهای مریخی بودند که در گستره سطح این سیاره می وزند. به گزارش برنا؛ ستاره شناسان با استفاده از دادههای ماهواره بررسی سیارههای فراخورشیدی ناسا TESS و چندین تاسیسات زمینی، یک سیاره فراخورشیدی زیر نپتونی را کشف کرده اند که به دور ستاره کوتوله TOI-2257 میچرخد.

دیدگاهتان را بنویسید